Begeleiding

Van idee naar vorm

Damaris richt zich naast haar activiteiten binnen de school van Economy Transformersop de concrete begeleiding van mensen en hun initiatieven.  Of je nu een organisatie neerzet, opvolgers zoekt voor je boerderij, een burgerinitiatief genomen hebt in de wijk of samen wilt wonen en werken. Overal vraagt samenwerken om van goed idee naar juiste vorm te komen. Gebaseerd op uitgangspunten die kloppen met het leven zelf. Overal is  een besluitstructuur nodig, overal speelt het eigendomsvraagstuk van grond, gebouw en kapitaal, overal is een verdelingsvraagstuk aanwezig en komt de vraag op ‘hoe’. Hoe doe je dit alles zo dat je meebouwt aan deze mens- en aarde waardige samenleving? Wat vraagt dit van jou persoonlijk, wat vraagt dit van de mensen met wie je werkt, wat vraagt dit van de organisatie cultuur en structuur?

Heb je vragen als:

Damaris werkt daarin samen met een uitgebreid netwerk van co-trainers en experts op verschillende onderdelen van juristen en belastingadviseurs tot en met theatermakers en systeemwerkers.

Een initiatief starten doe je vanuit urgentie. Je ziet wat en je wilt jouw bijdrage leveren. Wat zie je precies, wat is jouw essentie, waarop is jouw/jullie initiatief een antwoord? Graag help ik je helder maken waar jullie initiatief in essentie om draait om als gemeenschappelijke intentie te kunnen dienen voor alle mensen die later bij je initiatief aanhaken. Helderheid over de bron is cruciaal voor een goede start!

Achter elke vorm zit een uitgangspunt waar we ons vaak niet bewust van zijn. En andersom; onze uitgangspunten krijgen niet noodzakelijkerwijze een structuur die daarbij past. Dit vraagt namelijk inzicht in het uitgangspunt en in de werking van structuren zodat beide werkelijk op elkaar aansluiten. IK bevind me graag op het snijvlak van die twee; daar waar uitgangspunt tot vorm kan worden. Elke organisatie, elk initiatief heeft uiteindelijk een structuur nodig. Je kunt niet zonder. Maar welke vorm je kiest doet er toe of je de gemeenschappelijke intentie werkelijk kunt leven en overeind kunt houden in je organisatie. 

Een belangrijk onderdeel waarop je structuur aanbrengt in een organisatie is het bezit gekoppeld aan zeggenschap. Hoe organiseer je dit op een goede manier wanneer je als uitgangspunt hebt dat grond en kapitaal een gemeengoed zijn en je de menselijke inzet vrij beschikbaar wilt houden? Hoe kom je van absoluut naar relationeel eigenaarschap, welke relaties zijn dan relevant en hoe regel je die? Hoe neutraliseer je het bedrijfskapitaal zodat geen oneigenlijke motieven je bedrijf insluipen? Graag help ik je onderzoeken welke structuur voor jou daarin werkt. 

Vernieuwers hebben vaak zo genoeg van de zeggenschap en controle op basis van geld en eigenbelang, dat ze de neiging hebben door te schieten naar de andere kant. Dan moet alles vanaf nu ook samen samen samen maar ook dan ben je uit balans en kan verstikking optreden in de samenwerking. Idee en initiatiefnemer zijn ter ziele na een eindeloos traject van zoeken naar overeenstemming. Graag kijk ik met jullie mee naar hoe er bij jullie besluiten worden genomen en hoe weer ruimte kan komen voor vertrouwen en vrij gelijk samen voor iedereen. 

Soms is het fijn om iemand van buiten te vragen om een aantal processen te begeleiden richting DeelGenootschap. Waarom zou je dit willen, is het iets voor ons? Hoe en wie gaat de bron bepalen en hoe verhouden we ons daar dan toe? Wie heeft dan zitting in het bronorgaan en hoe richten we onze besluitvorming dan in, onze waarde uitruil, wat er met de winst gebeurt en hoe we met ons vermogen omgaan? Allemaal implementatievragen die makkelijker te beantwoorden zijn op basis van een helder brondocument waarin de uitgangspunten worden uitgewerkt op basis van de zes sleutels voor transformatie. Een tool waar ik graag mee werk in mijn begeleidingspraktijk. 

Iets loopt er niet, het kan beter. Je wilt kunnen leven van je ideaal, je wilt groeien maar het lukt niet, de samenwerkingen lopen niet lekker. Wat is er aan de hand vraag je je af, waar moet je beginnen om het (weer) in de flow te brengen? Dan maak ik graag samen met jou/jullie een zes sleutel-analyse van de huidige situatie waardoor je inzicht krijgt waar in jou/jullie geval de stagnatie zit en de ruimte voor doorontwikkeling. Wat daarna aan vervolg stappen nodig zijn, bepalen we met elkaar. De zes sleutels zijn: Ik ben, Relatie, Eigendom, Waarde, Organisatie en Aarde. 

Wat je kunt verwachten:

Damaris erbij halen betekent het echt aangaan van wat er is. De onderste steen boven halen, vaak al in korte tijd, om vandaar uit helder te krijgen wat de op te lossen thema’s zijn voor zowel de mensen als voor de organisatie zelf. Vaak gaat het over het in lijn brengen van de uitgangspunten in de vorm, de structuur kant, het hoe ervan. Helderheid brengen in deze verbinding lost vaak al veel op. Dit alles vanuit een verlangen om je organisatie zo te ontwikkelen dat je recht doet aan alle mensen die er werken in verbinding met de Aarde als geheel. Economy Transformers noemt dit het ‘zo binnen zo buiten‘ principe. Zij streeft ernaar dat de binnenkant van mens en organisatie, het verlangen, de uitgangspunten, het waarom, klopt met de buitenkant, de vormkant, het hoe en wat van wat je doet.

Damaris werkt graag met de ervaringen in het lichaam. Zo stemt ze het proceswerk goed af op de werkelijke vragen en behoeften, niet alleen met het hoofd, maar ook met hart en buik. Zij ontwikkelt dan ook geen standaardproducten maar elke vraag zet zij samen met jou om tot een voor jouw geschikte procesbegeleiding.

Onze partners

In je lichaam zit veel wijsheid die helderheid kan brengen over wat er precies speelt voor jezelf en het team. In je hoofd kun je jezelf van alles wijsmaken over de organisatie en de mensen daarin, maar het lichaam onthult wat echt gezegd moet worden. Samen kijken we naar waar de behoefte ligt, wat er nodig is in het proces om goed door te kunnen en wat ik daarin kan betekenen.