Deze Pagina wordt nog verder uitgewerkt. Vragen of suggesties? Mail: jac@economytransformers.nl.

Als Economy Transformers Academy zijn we een CRKBO Geregistreerde Instelling. Dit betekent dat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep.

Voor onze opleidingen, cursussen en trainingen kunnen docenten en deelnemers dus altijd verwijzen naar c.q. zich beroepen op deze code.

De beginselen van de kwaliteitscode zijn:

 1. het zorgvuldigheidsbeginsel
 2. het rechtszekerheidsbeginsel
 3. het kenbaarheidsbeginsel
 4. het redelijkheidsbeginsel
 5. het betrouwbaarheidsbeginsel

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen:

 1. Organisatie
 2. Docenten
 3. Voorlichting
 4. Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
 5. Uitvoering
 6. Examinering
 7. Klachtenregeling
Ad 1. Organisatie

1.a. De (schriftelijke of mondeling) verstrekte informatie aan potentiële deelnemers zal te allen tijde waarheidsgetrouw en accuraat zijn.

1.b. In wervingscampagnes of –materiaal respecteert het instituut de reclamecode voor cursussen: Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert, respectievelijk onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt, en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ”graden”. Bovendien respecteren instituten elkaar als concurrenten en onthouden zij zich van agressieve competitieve uitingen.

1.c. Ten minste één persoon binnen het instituut moet geheel bekend zijn met iedere aangeboden cursus en met hetgeen de deelnemers minimaal te wachten staat alsook met de contractuele vereisten.

1.d. Er moet een accurate administratie worden bijgehouden welke deelnemers staan ingeschreven, voor welke cursus en in welke periode.

1.e. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs moeten binnen vastgestelde termijnen beantwoord zijn. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen moeten binnen vastgestelde termijnen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

1.f. Het instituut moet altijd bereikbaar zijn: dat wil zeggen: vragen dienen telefonisch (desnoods per voicemail), of per e-mail te kunnen worden gesteld.

1.g. Een instituut beschikt over en werkt met door deelnemers in te vullen cursus- en docentenevaluaties, en onderneemt actie indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven.

1.h. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

Ad 2. Docenten

2.a. Docenten/mentoren/begeleiders/tutors in vaste dienst moeten adequaat getraind zijn in de werkwijze en het administratieve systeem van het instituut (bijvoorbeeld d.m.v. een docenteninstructie). Docenten c.s. moeten goede begeleiding krijgen op de vereiste (kenmerkende) professionele criteria.

2.b. Het instituut verzekert zich ervan dat alle uitvoerende docenten/trainers deskundigen op het vak/een onderwerp zijn.

2.c. Alle docenten moeten deskundigen op het / een onderwerp zijn.

Ad 3. Voorlichting

3.a. De studiegids of –informatie resp. de website moet ten minste de volgende informatie verschaffen:

 • De titel van de cursus,
 • De inhoud van de cursus,
 • Het niveau van de cursus,
 • De lengte van de cursus,
 • De doelstellingen van de cursus,
 • De doelgroep voor wie de cursus bedoeld is,
 • Het aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan (d.w.z. eventuele vooropleidingseisen),
 • vrijstellingenbeleid,
 • De studiebelasting voor de deelnemer d.w.z. de tijd die de deelnemer er aan kwijt is in uren per week,
 • Een heldere uitleg van de speciale voorwaarden die door het instituut of door de betreffende overheid gesteld worden aan de cursus of aan de studieovereenkomst (-contract),
 • Informatie over het verstrekte studiemateriaal en/of over het aan te schaffen studiemateriaal,
 • Kwalificaties die behaald kunnen worden,
 • Interne (school-) en/of externe (branche-/staats-) examens waartoe wordt opgeleid,
 • Het aantal eindtoetsen of af te leggen examens in de cursus alsmede de herkansingsmogelijkheden.

3.b Er moet duidelijkheid worden gegeven of het examen tot een kwalificatie / bevoegdheid leidt en de aard van het civiel effect (wettelijk erkend; branche-erkend; EVC-waardig e.d.).