Bronkompas

Ons bronkompas maakt inzichtelijk hoe wij samenwerken op basis van Vrij, Gelijk & Samen, de bron van Economy Transformers. Dit doen we aan de hand van wat wij noemen de Zes Sleutels voor Transitie: Ik ben, relatie, organisatie, eigendom, waarde en Aarde.

Meer informatie over de Zes Sleutels in het algemeen, vind je hier: Zes Sleutels voor Transitie.

Ik ben, onze essentie:
Wij zijn vrij, gelijk & samen. Zie ook: De Bron. Dat wil zeggen dat we bijdragen aan

een cultuur waarin iedereen vrij zijn/haar eigen levens-, werk- en leerdoelen kan bepalen en een economie waarin we behoeften op productie op elkaar afstemmen en de gezamenlijk geproduceerde maatschappelijke koek eerlijk onder elkaar verdelen. Dit alles volgens wetten en regels die voor iedereen in gelijke mate gelden. We denken en handelen, en dus ook organiseren, vanuit liefde en vertrouwen. We laten onze besluiten niet bepalen door angst of wantrouwen, ook al voelen we angst en hebben we de neiging te willen controleren. Ook geld mag geen motief zijn om iets wel of niet te doen. We streven dus niet naar maximalisatie van winst of bezit. Ook denken en handelen we niet positioneel- of strategisch om bepaalde doelen te bereiken. Dat alles brengt ons af van ons innerlijk kompas, vinden we. Ons streven om van binnen naar buiten te leven vanuit liefde voor het mens- en Aarde-waardige samenleven.

In concreto zijn wij een club die mensen en organisaties ondersteund en begeleid op het pad naar een vrij gelijk samenleving. Daartoe organiseren we cursussen en trainingen, bieden we individuele coaching aan en organisatiebegeleiding.

Relatie:
Relaties gaan we aan vanuit vertrouwen. We vertrouwen op de ontmoeting.

We laten onszelf zien zoals we zijn en vertellen een authentiek en eerlijk verhaal over wie en wat Economy Transformers is en wie en wat wij zijn. Relaties zijn de basis van onze groei. Relaties gaan voor de baten uit. Alles ontstaat tussen mensen. We staan open voor nieuwe en onverwachte verbindingen. We eren ieders eigenheid en gaan ervan uit dat alle perspectieven nodig zijn om steeds meer zicht op de werkelijkheid te krijgen.

Organisatie:
Uitgangspunt is het zoeken naar een organisatievorm waarin we onze vrij

gelijk samen uitgangspunten waarborgen. Dat alle mensen binnen Economy Transformers zichzelf tot uitdrukking kunnen brengen, in verbinding met een gemeenschappelijke bron. We organiseren onszelf dan ook in een DeelGenootschap. Huidige deelgenoten zijn Damaris en Jac. We hebben op gezette tijden een bronbijeenkomst en nemen besluiten op basis van initiatief met raadpleging. Als jij je verbonden voelt met onze Bron en met ons wilt gaan samenwerken, dan ben je van harte uitgenodigd om contact te maken, jezelf in te brengen, deel te nemen aan één of meerdere van onze activiteiten en eigen activiteiten te ontplooien. We hebben een Fonds op Naam bij Stichting Iona voor mogelijke belasting aftrekbare giften. Tot nu toe zijn we voor de belastingdienst Zelfstandige Professionals. Als meer mensen zich aansluiten zouden we ook een Maatschap, Vennootschap onder Firma of nog iets anders kunnen worden. Echter geen Besloten- of Naamloze Vennootschap. Als Economy Transformers Academy zijn we een CRKBO geregistreerde instelling en voldoen we aan een bepaalde kwaliteitscode en zijn we vrijgesteld van BTW.

Eigendom:
Uitgangspunt is het in eigenaarschap nemen van onze vragen, ervaringen en

inzichten. We zijn zelf verantwoordelijk voor het inbrengen van onszelf, het leven van onze eigen ster.

Ook uitgangspunt is dat eigendom van bezit nooit de bron en het doel van inkomstenwerving mag zijn. Eigendom is soms nodig om je dienst of product te verwezenlijken maar kan zelf geen bron van waardevermeerdering zijn. Grond, arbeid en kapitaal zijn een common en zullen we ook als zodanig beheren en beschikbaar maken.

Alles wat we aan inhoudelijk materiaal ontwikkelen geven we uit in Creative Commons Relation en mag gedeeld worden. Op het moment dat je op wat voor manier dan ook baat gehad hebt bij onze inhouden, dan nodigen we je van harte uit onderdeel uit te maken van ons netwerk door een relatie met ons aan te gaan, als bondgenoot. Als bondgenoot voed je ook weer onze bron. Dat kan op verschillende manieren zoals het delen van je ervaringen en nieuwe inzichten maar ook door een financiele bijdrage als dank voor hetgeen je ontvangen hebt. Zie verder mee bij meedoen. Zo kan de rivier steeds sterker stromen en voor iedereen beschikbaar zijn.

Waarde:
Uitgangspunt is het zorgvuldig aangaan van het gesprek over de balans geven en

nemen. Zowel tussen de deelgenoten onderling, als in relatie tot onze klanten. Klopt dat wat je geeft ook met dat wat je wilt geven? Wordt ontvangen wat je geeft? Wat heb je nodig om te kunnen blijven geven en hoe ziet de vereffening eruit. Allemaal afstemmingsvragen van capaciteiten op behoeften waarin we bewustzijn brengen. Als er een gezamenlijke koek ontstaat, verdelen we deze onder elkaar of wordt in afstemming met elkaar uitgegeven aan derden.
Prijzen komen tot stand in de afstemming tussen aan de ene kant onze eigen behoefte en aan de andere kant de klant en zijn/haar mogelijkheden, vaak door te werken met een minimale en een maximale vereffening. Ook ons aanbod ontwikkelen we vanuit dat wat wij te geven hebben in afstemming op de ontvangende partij, de mensen wiens vraag wij (menen) te horen.

Aarde:
In ons handelen zijn we ons bewust van het effect op de Aarde. We zijn ons bewust van

processen zoals leven/dood/leven; het laten afsterven van structuren en vormen, dromen en idealen om ruimte te maken voor iets nieuws. We groeien op een natuurlijke manier en zijn ons bewust van de menselijke maat. We brengen onze Ik ben op aarde door ons uiteen te zetten met de realiteit, deze niet weg te willen hebben maar juist aan te gaan. Er doorheen te gaan. We vechten niet met de bestaande realiteit maar vinden als een rivier daar een weg doorheen. Linksom of rechtsom bewegen we mee met de stroom en creëren zo onze nieuwe frisse paden naast de oude ingesleten wegen.