Over Economy Transformers

Onze bron:
Economy Transformers streeft naar een vrij gelijk samenleving. Alles wat we doen draagt ertoe bij dat de innerlijke mens en de uiterlijke vormen die we scheppen het principe van de liefde en het leven mogelijk maakt.
De vrij gelijk samenleving creert de hemel op aarde. Dat lukt als we ons baseren op natuurlijke en menselijke wetmatigheden en deze weten te vertalen naar werkbare en levendige structuren voor mens, bedrijf en samenleving. Structuren die kloppen met onze menselijke natuur zorgen ervoor dat we ons gezien en gehoord weten als mens en tot ontplooiing kunnen komen. Naar binnen toe vraagt dat onze persoonlijke ontwikkeling om steeds beter te weten wie we zijn en wat onze unieke bijdrage aan de wereld is, wat onze eigen ster is. Naar buiten toe vraagt dat structuren, eigendomsverhoudingen, een geldsysteem en samenwerkingsvormen die deze ontwikkeling mogelijk maken. Dan komen we in een wereld terecht van overvloed en vertrouwen, een wereld waarin we vanzelfsprekend een goede verbinding met de Aarde en elkaar en onszelf verzorgen.

Uitgangspunten:
De Franse Revolutie vrijheid gelijkheid broederschap, vrij vertaald naar vrij gelijk samen, vormen voor ons zo’n menselijk uitgangspunt, wetmatigheid waar structuren en vormen zich naar kunnen richten. Hoe mooi zou het zijn om in een wereld te leven waarin alle drie de principes tegelijkertijd waar zijn. Je kunt ze immers als behoeftes in jezelf herkennen waar je niet uit zou moeten kiezen maar die wel tegengesteld aan elkaar zijn. Hoe deze drie dan waar te laten zijn in de structuren die we vormen met elkaar? Een hele uitdaging maar het kan wel, zo denken wij.
– Vrij; tot zelfrealisatie komen, jezelf tot uitdrukking brengen, zelfbepaald handelen, van binnenuit gemotiveerd.
– Samen; we leven in een wereldwijde economie en dragen zorg voor elkaars basisbehoeften. Consumptie en productie gaan we vanuit samenwerking steeds zorgvuldiger op elkaar afstemmen zodat oneigenlijk gebruik van grondstoffen en de aarde niet meer zal voorkomen en we voor iedereen kunnen zorgen.
– Gelijk; als mens zijn we elkaars gelijke en willen we in een wereld leven waarin iedereen vrij en samen is. Waarin je niet hoeft te vechten voor je bestaan maar je er mag zijn, je gehoord wordt. Gezien en van betekenis bent. Waarin de afspraken die we met elkaar maken dienend zijn aan het samenleven met elkaar.

Ontstaansgeschiedenis
Economy Transformers bestaat sinds 2009. Op initiatief van Damaris Matthijsen werd een social lab gestart met 30 mensen uit verschillende sectoren en disciplines met een interesse in het hernieuwen van de . We gingen met elkaar onderweg en zouden daarin ontdekken wat de nieuwe uitgansgpunten voor een economie en samenleving konden zijn om een mens- en aarde waardige samenleving mogelijk te maken. En deze vonden we; de zes sleutels voor transitie. En daarmee viel de groep eigenlijk uit elkaar. Want niet iedereen wilde mee in dit radikale perspectief. Vanaf dat moment zou immers elk gesprek over fundamentele transitie ook over de eigendomsverhoudingen gaan, over geld en besluitvorming. Hier wordt de macht immers verdeelt. Alles wat wel duurzaam is maar niet bijdraagt aan het doorbreken van de machtsrelatie is knippen en plakken binnen de huidige kaders en draagt niet substantieel bij aan het creeren van een wereld vanuit vertrouwen en liefde. En dat is wat we willen.

Economy Transformers ontwikkelde zich in de afgelopen jaren dan ook van de ene vorm naar de andere. We begonnen als spannende nieuwe beweging, vielen uit elkaar, waren een tijdje alleen mijn Economy Transformers Business Solutions poot, startten een Academy, gingen op in het Veerhuis en nu zijn we een zelfstandig DeelGenootschap waarmee we onze inhoud; de zes sleutels en vrij gelijk samen vanuit het zo binnen zo buiten principe naar alle kanten toe uitwerken en vormgeven.

Brondocument:
Hier maken we inzichtelijk hoe we onszelf organiseren en hoe we samenwerken. Daarin lees je onze uitgangspunten en daarmee is het ook de toepassing van onze manier van denken op onze eigen organisatie. We gebruiken daarvoor het transitiekader van de zes sleutels: ik ben, relatie, organisatie, eigendom, waarde en Aarde.

Ik ben:
Zie hierboven beschreven bij de bron. Uitgangspunt is dat we altijd in het licht van de bron willen werken en ons handelen niet willen laten bepalen door angst of wantrouwen. Zo mag geld geen motief zijn om iets wel of niet te doen en ook positioneel en strategisch denken brengt ons af van ons innerlijk kompas om van binnenuit te handelen.

Relatie:
Relaties gaan we aan vanuit vertrouwen. We vertrouwen op de ontmoeting. We laten onszelf zien zoals we zijn en vertellen een authentiek en eerlijk verhaal over wie en wat Economy Transformers is en wie en wat wij zijn. Relaties zijn de basis van onze groei. Relaties gaan voor de baten uit. Alles ontstaat tussen mensen. We staan graag open voor nieuwe en onverwachte verbindingen.

Organisatie:
We organiseren onszelf in een DeelGenootschap. Huidige deelgenoten zijn Damaris en Jac (Links plaatsen). We hebben op gezette tijden een bronbijeenkomst en nemen besluiten op basis van initiatief en raadpleging. Zo waarborgen we onze eigen vrij gelijk samen uitgangspunten. Iedereen die ook deelgenoot wil worden kan zijn eigen plek en verhouding vinden ten opzichte van onze bron. Meer over het DeelGenootschap lees hier. We hebben een fonds op naam bij de Iona Stichting voor mogelijke belastingaftrekbare giften. Wij zijn tot nog toe zelf ZP-ers. Voorlopig werkt dat afdoende. De activiteiten binnen de academie zijn vrijgesteld van BTW.

Eigendom:
Uitgangspunt hier is dat eigendom nooit de bron van inkomsten mag zijn. Eigendom is soms nodig om je dienst of product te verwezenlijken maar kan zelf geen bron van waardevermeerdering zijn. Grond, arbeid en kapitaal zijn een common en zullen we ook als zodanig beheren en beschikbaar maken.
Alles wat we aan inhoudelijk materiaal ontwikkelen geven we uit in Creative Commons Relation en mag gedeeld worden. We nodigen je uit een relatie met ons aan te gaan en onze bron ook weer te voeden met jouw ervaringen, inzichten en financiele steun op het moment dat je baat gehad hebt bij hetgeen wij ontwikkeld hebben. Zo kan de rivier steeds sterker stromen en voor iedereen beschikbaar blijven.

Waarde:
Uitgangspunt is het zorgvuldig aangaan van het gesprek over de balans geven en nemen. Wat is er nodig, wat heb jij nodig en wat heb je te geven moet kloppen. Voeg je de waarde toe die jij ook daadwerkelijk wilt toevoegen? En kan jouw toegevoegde waarde ontvangen worden door het DeelGenootschap? Allemaal afstemmingsvragen van capaciteiten op behoeften waarin we bewustzijn brengen. De gezamenlijke koek verdelen we onder elkaar of wordt in afstemming met elkaar uitgegeven aan derden.
Prijzen komen tot stand in de afstemming tussen aan de ene kant onze eigen behoefte en aan de andere kant de klant en zijn/haar mogelijkheden. Ook ons aanbod ontwikkelen we vanuit dat wat wij te geven hebben in afstemming op de doelgroep.

Aarde:
In ons handelen zijn we ons bewust van het effect op de Aarde. We zijn ons bewust van processen zoals leven dood leven; het laten afsterven van structuren en vormen, dromen en idealen om ruimte te maken voor iets nieuws. We groeien op een natuurlijke manier en zijn ons bewust van de menselijke maat. We brengen onze Ik ben op aarde door ons uiteen te zetten met de realiteit, deze niet weg te willen hebben maar juist aan te gaan. Er doorheen te gaan. We vechten niet met de bestaande realiteit maar vinden als een rivier daar een weg doorheen. Linksom of rechtsom bewegen we mee met de stroom en creeren zo onze nieuwe frisse paden naast de oude ingesleten wegen.