Economy Transformers werd in 2009 door Damaris Matthijsen opgericht. Eigenlijk om de vragen en inzichten waar ze toen innerlijk mee leefde met anderen te delen, te toetsen en verder te brengen. Ze wilde een soort eigen denk- en doe-beweging creëren buiten de bestaande paden om. Of nog anders gezegd: ze wilde een bepaald basisidee in proces te brengen.

Een still uit een filmpje over het Basecamp van Economy Transformers
Wat was (en is nog steeds) het basisidee van Economy Transformers?

“Ik geloof dat alle antwoorden op alle vraagstukken in de mens zelf zitten en dat een nieuwe samenleving en economie van binnenuit al doende zal ontstaan door en voor mensen die dat willen.” (Damaris)

Daarom wil zij een vrije en veilige ruimte creëren waarin mensen met elkaar een open proces aangaan over een gemeenschappelijk gevoeld vraagstuk, met mensen die in die ruimte helemaal aanwezig kunnen zijn als mens, met alles wat er in hen is. Dit elkaar aanspreken op wat er ten diepste leeft aan verlangens en inzichten is de meest wezenlijke start voor het omvormen van de huidige samenleving en economie in een nieuwe samenleving en economie, aldus Damaris.

Hoe het begon

Het eerste wat Damaris als Economy Transformers daarom ook deed was het creëren van een Social Lab.

Ze deed dit samen met anderen die het eerste kernteam vormden. Herman Wijffels wierp zich op als beschermheer. Aan zijn ovale tafel zijn de eerste gesprekken gevoerd. Frank Hekman bracht vanuit zijn impuls als Embassy of the Earth, zijn kwaliteiten in om processen te faciliteren. Gezamenlijk werd een reis ontworpen van acht dialoog-sessies en een BaseCamp. Via diverse werk- en verdieping-sessies werkten we naar een MidCamp, waarna tot actie kon worden overgegaan. Het huidige Economy Transformers komt voort uit inzichten uit die eerste periode.

Op zoek naar uitgangspunten voor een nieuwe economie

Wat gebeurde er tijdens het BaseCamp? Dertig mensen uit verschillende sectoren en disciplines (ondernemers, kunstenaars, wetenschappers enzovoorts) met interesse in het vernieuwen van de economie gingen met elkaar in een volledig open proces op zoek naar nieuwe uitgangspunten. Hoe kunnen wij, als naar een mens- en Aarde-waardige samenleving verlangende mensen, een mens- en Aarde-waardige samenleving mogelijk maken? Wat vertellen de radicale ondernemers ons daarover, wat laten zij zien en wat maken zij waar? Wat streven zij na en waarom? Het resultaat van dit proces was de ontdekking van de Zes Sleutels voor Transitie. Alle werkelijke vernieuwers en omvormers van de huidige samenleving en economie deden radicaal nieuwe dingen op elk van de zes sleutels.

De consequenties van radicale uitgangspunten

Na het vinden van de Zes Sleutels (toen nog zes dimensies geheten) doken de Economy Transformers met elkaar de verdieping-sessies in. Ze wilden de Zes Sleutels naar alle kanten toe uitwerken. Hoe vorm je de economie om op Ik Ben, relatie, eigendom, Aarde, waarde en organisatie? Een tweede grote bijeenkomst was nodig: MidCamp.

Uit het MidCamp kwamen projecten voort, waarvan sommigen werden gerealiseerd en anderen niet. Zo is er het symposium neergezet Het kwartje valt! rondom de publicatie Het geldsysteem, problemen en mogelijke oplossingen, geschreven onder hoofdauteurschap van Helen Toxopeus (nog steeds te downloaden).

Terugkijkend vonden er veel mooie en diepgaande bijeenkomsten plaats. Nu nog vertellen deelnemers van toen dat die periode in hun leven veel heeft betekend heeft. Tegelijkertijd viel het Social Lab uit elkaar. Begrijpelijk? Ja. Want het eerste doel was bereikt, het vinden van uitgangspunten voor een nieuwe economie en samenleving. En dan? Toen moesten alle afzonderlijke deelnemers aan het Social Lab, ook Damaris zelf, voor zichzelf bepalen of ze, en zo ja, hoe ze die uitgangspunten konden en kunnen leven. En het zijn nogal radicale uitgangspunten met betrekking tot moeilijke vraagstukken als eigendomsverhoudingen, het geldsysteem en besluitvorming. Ze vragen van ieder mens afzonderlijk radicaal zelfonderzoek naar de meest intieme en confronterende vraagstukken als wie ben ik?, wat kan ik? en wat wil ik?. Vervolgens moeten op basis van dat zelfonderzoek moedige besluiten worden genomen: wil ik van binnen naar buiten leven? Richt ik me op het verwerkelijken van mijn idealen? Of blijf ik me aanpassen aan de huidige omstandigheden om te overleven? Ga ik het werkelijk aan? Er moet gedeald worden met angsten, gevoelens van minderwaardigheid en twijfels die zelfexpressie en zelfontplooiing in de weg staan. En dat alles om die mens- en Aarde-waardige samenleving en economie te verwerkelijken.

Werkelijk vernieuwen?

Met het inzicht in de radicale uitgangspunten, kwam ook het inzicht dat alles wat misschien wel goedbedoeld is, maar niet werkelijk bijdraagt aan het doorbreken van de huidige eigendomsverhoudingen, machtsbetrekkingen, besluitvormingsprocessen en geldsystemen ‘slechts’ een soort knippen en plakken is binnen de huidige kaders. En dus niet substantieel bijdraagt aan het creëren van een wereld vanuit vertrouwen en liefde. Tijdens BaseCamp werd er gezegd: “Er is een kabinet gevallen op het thema eigendom, er worden moorden om gepleegd, en tegelijkertijd denken we dat het onze grootste zekerheid is. Ons pensioen.” En Damaris voelde: “Vanaf nu, overal waar Economy Transformers aan het werk is, gaat het ook altijd over het eigendomsvraagstuk, daar kan niemand meer omheen die werkelijk de economie wil omvormen.” Sterker nog, het is misschien wel de belangrijkste sleutel voor een diepgaande transitie.

Ook Damaris worstelde vervolgens met het radicale perspectief van Economy Transformers. Hoe gaat Economy Transformers verder? Wat is Economy Transformers eigenlijk? Wie trekt welk kar precies? De Zes Sleutels voor Transitie, uitgangspunten voor een nieuwe samenleving en economie, zijn ontdekt. En nu?

Van een spannende beweging in de Duurzamen top 100 tot Economy Transformers 2.0

Economy Transformers als organisatie/beweging ontwikkelde zich in de afgelopen jaren dan ook van de ene naar de andere vorm. Van spannende vernieuwingsbeweging met een quotering in de duurzame-top-100-lijst, via een bedrijf dat organisaties helpt zichzelf om te vormen en te vernieuwen en sinds 2015 ook nog een academie die een opleiding tot Samenlevingskunst verzorgt naar een samenwerking met het doe- en kennishuis voor een nieuwe economie het Veerhuis met wie Economy Transformers het DeelGenootschap als moderne organisatiestructuur ontwikkelde naar zeg maar de huidige Economy Transformers 2.0, een DeelGenootschap dat de Zes Sleutels van Transitie, Vrij, Gelijk & Samen vanuit het Zo binnen/zo buiten-principe naar alle kanten toe uitwerkt, vormgeeft, tot uitdrukking brengt en les daarin geeft. Met als rode draad het (helpen) zoeken en vormgeven van congruente vormen en structuren bij innerlijke intenties en uitgangspunten. Of anders gezegd, het tot in de samenlevings- en samenwerkingsvormen verwerkelijken van Aarde- en menswaardige gemeenschappen.

Economy Transformers nodigt jou van harte uit in verbinding te zijn en te komen.

Geef een reactie