Verbintenis, betalings- & leveringsvoorwaarden

Economy Transformers

  • deelnemer:

……………………………………………………………………….

  • adres:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

  1. neemt deel aan het …… jaar van de Basisopleiding Samenlevenskunst (verzorgd door Economy Transformers), vertegenwoordigd door Jac Hielema, Emile Durkheimweg 171, 1349 CE  Almere.
  2. Deze verbintenis wordt aangegaan voor het academische jaar 2021/2022. Bij elk nieuw jaar wordt een nieuwe verbintenis aangegaan.
  3. De data van de bijeenkomsten voor het academische jaar 2021/2022 zijn:

Vrijdag 24 september, 22 oktober, 19 november, 10 december, 14 januari 2022, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni.

.

  4. De locatie van de bijeenkomsten is:

het Veerhuis, Waalbandijk 8, 4064 CB Varik

  5. De kosten voor deelname aan het jaar zijn € ……….. 

  6. De prijs is vrijgesteld van BTW en inclusief, koffie/thee/lekkers en studiemateriaal (Economy Transformers hanteert het copyleft-principe, zie link), voor zover de deelnemers zich de stof die ze krijgen aangereikt ook eigen maken, wordt de stof ook van hen. De prijs is exclusief lunches en avondeten. Je mag je eigen lunch meenemen.

Betaling

  7. Betaling dient te geschieden op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer van ET academy, o.v.v. factuurnummer.

  8. De kosten worden betaald in 1, 2 of 3 termijnen van € …….., de eerste termijn wordt betaald vóór de tweede bijeenkomst d.d. 22 oktober 2021, de laatste termijn wordt betaald vóór de laatste bijeenkomst d.d. 10 juni 2022.

9. Na ondertekenen van deze Verbintenis heeft deelnemer nog veertien dagen bedenktijd om geheel kosteloos af te zien van deelname. Heeft deelnemer de eerste bijeenkomst al bijgewoond, dan krijgt deelnemer het betaalde bedrag terug -/- een tiende van dat bijdrag.

10. Ook na de tweede bijeenkomst kan de deelnemer elk moment besluiten af te zien van verdere deelname aan ET academy. Besluit deelnemer te stoppen vóór of tijdens de vijfde bijeenkomst, dan betaalt hij de helft van het afgesproken bedrag. Besluit hij te stoppen ná de vijfde bijeenkomst, dan betaalt hij het gehele in deze verbintenis afgesproken bedrag.

11. Mocht een deelnemer na de vijfde bijeenkomst nog steeds niets betaald hebben en geen alternatieve betalingsregeling hebben afgesproken, dan wordt hij uitgesloten voor verdere deelname aan het academische jaar.

12. Voor het collegegeld neem je deel aan de academiedagen, maak je gebruik van de (leer)middelen die je ter beschikking worden gesteld, kun je tussen de academiedagen door bellen en mailen met de docenten als je vragen hebt of iets te delen en heb je recht op één persoonlijk gesprek buiten de academiedagen om op je werk of thuis op jouw initiatief.

13. Mocht het zo zijn dat je extra begeleiding of coaching wil tussen de academiedagen door, dan maken we daar aparte afspraken over met betrekking tot (leer)doel, duur van het begeleidings- of coachingstraject en prijs. En sluiten we een aparte overeenkomst.

Wel/niet doorgaan van het jaar respectievelijk een bijeenkomst

14. Jac Hielema neemt ná de eerste bijeenkomst d.d. 24 september 2021 en uiterlijk een week voor de tweede bijeenkomst d.d. 22 oktober 2021 het besluit of het academische jaar wel/niet doorgaat op grond van het aantal deelnemers in overleg met de deelnemers en mede-docenten.

15. Het academische jaar gaat zeker niet door bij vier deelnemers of minder èn bij overmacht van de docenten.

16. Mocht door overmacht op wat voor vlak dan ook een geplande academiebijeenkomst niet doorgaan, dan wordt in overleg met alle deelnemers en docenten een nieuwe datum bepaald voor die ene bijeenkomst.

Begeleiding

17. De begeleiding van de deelnemers wordt gedaan door Jac Hielema en Damaris Matthijsen. Zij garanderen goed onderwijs en goede begeleiding totdat in goed onderling overleg de relatie wordt beëindigd.

Klachtenregeling

18. Deelnemer is bekend met de klachtenregeling van Economy Transformers, zie klachtenregeling.

Inspanningswil

19. Deelnemer is er zich bewust van dat huiswerk niet verplicht is en dat zij eruit haalt wat hij erin stopt. De verantwoordelijkheid voor de diepte van de leerweg ligt bij de deelnemer, de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geboden leerstof en trainingen ligt bij de docenten.

Ontwikkelingsbeeldmetingen

20. Tijdens de eerste bijeenkomst doet de deelnemer een zogenoemde ‘ontwikkelingsbeeldmeting’ om voor zichzelf een beeld te vormen van de mens die hij hier en nu is en de levenssituatie waarin hij zich nu bevindt.

21. Vóór de laatste bijeenkomst schrijft de deelnemer een evaluatie en geeft hij aan of hij door wil gaan met het volgende jaar.

22. Ook doet hij nog een keer een ‘ontwikkelingsbeeldmeting’, die hij kan vergelijken met de eerste.

Vertrouwelijkheidsclausule

23. Alles wat wordt besproken vanaf het intake-gesprek, via de gesprekken tijdens de academie-bijeenkomsten, tussendoor gesprekken en gesprekken tijdens oefeningen tot en met het allerlaatste evaluatie-gesprek is vertrouwelijk voor ET academie als geheel, alle deelnemers en de docenten.

Deelnemersvoorwaarden

24. Deelnemer verklaart dat hij/zij:

        a. bereid is te reflecteren op zijn/haar eigen denken en handelen,

        b. een verlangen voelt om één of meerdere idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,

        c. bereid te zijn om samen met mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.

Factuuradres

25. De factuur kan, na overleg en akkoord over de te betalen kosten, verzonden worden naar:

        0 privé-adres

        0 mijn bedrijf/werkgever/woonvereniging (vermeld hieronder het adres en t.a.v. wie de factuur kan worden verzonden)

Naam bedrijf/werkgever/woonvereniging:

………………………….……………………………………………

T.a.v. mevrouw/de heer:

………………………………………………………………………

 Adres:

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Ik ga akkoord met de deelnemersvoorwaarden én de betalings- en leveringsvoorwaarden 

HANDTEKENING deelnemer:

………………………………………………………………………………………

Voor Economy Transformers Academy

HANDTEKENING J.T. Hielema:

……………………………………………………………………………………..