Eigentijds Eigendom van Grond

Deze Pagina wordt nog uitgewerkt en geredigeerd. Mocht je vragen hebben of iets onduidelijk vinden. Mail: damaris@economytransformers.nl

onze focus op grond, arbeid en kapitaal

Grond, arbeid en kapitaal zijn nodig voor het produceren van de goederen (economische waarden) die in onze materiële behoeften voorzien. Ze worden ook wel de productiemiddelen of de inputfactoren voor de economie genoemd. Van oudsher gaat het hier over ons gemeengoed, de commons. De hele Aarde (grond) en ons gezamenlijk vermogen (kapitaal) zou voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moeten zijn en blijven. En onze capaciteiten (arbeid) zou gewoon van een ieder van ons moeten zijn. Niet de arbeid zou betaald moeten worden, maar de prestaties die we leveren. Vroeger hadden we systemen voor onze commons zoals de meent. Deze zijn echter nagenoeg uit onze economie verdwenen en dat doet mens en Aarde geen goed. In ons huidige – kapitalistische – economische systeem, de vrije markt, zijn de productiemiddelen tot particulier bezit geworden en zijn ze evenals de consumptiegoederen op de markt (voor geld) verhandelbaar.

Met het tot handelswaar maken van de productiemiddelen of ookwel de inputfactoren voor de economie, komen grond (stukken Aarde), arbeid (de mensen zelf) en kapitaal (ons vermogen) in handen van steeds minder mensen die steeds rijker worden. Hier ontstaat macht, strijd en politieke invloed welke de staat geacht wordt te dempen. Grond, arbeid en kapitaal worden een schaars goed waar om gevochten wordt. Er wordt veel te veel geld gecreëerd. Reële productprijzen blijven stijgen.

Arbeiders onderhandelen om een hoger loon, grondeigenaren speculeren op toekomstige waardevermeerdering, het te veel geld in de wereld zoekt naar rendement en gaat in grond en aandelen zitten. Het goed zorg dragen voor onze commons, ons gemeengoed, wordt daarmee heel kostbaar en vaak onmogelijk. Gemeengoed in handen van de markt zorgt voor uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen en onze menselijke capaciteit. Mensen worden steeds drukker, drukker drukker of vallen juist helemaal uit het arbeidsproces, de bodem verliest haar buffervermogen, de biodiversiteit neemt af en het klimaat warmt op.

De regulering van de vrije markt door de overheid via bestemmingsplannen en andere wet- en regelgeving lijkt de markt eerder in de kaart te spelen dan te kanaliseren. Immers, zo worden warme gronden een geliefd speculatieobject hetgeen de prijs nog verder opdrijft. Al met al leven we in een land waar grond in handen komt van steeds minder mensen met steeds meer zeggenschap over onze collectieve gronden. Voor steeds meer mensen wordt grond onbetaalbaar, zowel op het platteland (boeren kunnen geen opvolgers meer vinden) als in de stad (huizen worden veel te duur).

Wat is de toekomst van de handel in productiemiddelen? Wat we nu al kunnen waarnemen is steeds meer onrust onder mensen, een ondermijning van ons democratisch bestel (mensen met veel vermogen hebben meer invloed op het overheidsbeleid) en steeds meer uitputting van mens en Aarde.

Grond, arbeid en kapitaal zijn commons

Als Economy Transformers werken we aan een nieuw beschavingsprincipe, wat wij noemen de vrij-gelijk-samenleving, met andere bezit- en eigendomsverhoudingen van de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal. Alleen de concreet door mensen geproduceerde goederen en diensten die voorzien in de materiële behoeften worden nog op een markt verhandeld. Grond, arbeid en kapitaal verwisselen niet meer door middel van geldtransacties van eigenaar, maar in goed onderling overleg. De gemeenschap buigt zich over de vragen als ‘wie krijgt welke grond en onder welke voorwaarden en wie krijgt hoeveel krediet’. En niemand komt meer in loondienst bij iemand anders, maar samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Dan gaat het om toewijzing van grond aan mensen die ook de capaciteiten hebben om met die grond iets te doen waar de gemeenschap ook daadwerkelijk behoefte aan heeft. En krijgen individuen uit die gemeenschap krediet om hun innovatieve ideeën te verwerkelijken ten behoeve van de gemeenschap als geheel.

De tijd is aan onze zijde, immers. de realiteit van onbereikbare gronden vanwege te hoge prijzen, dwingt ons naar nieuwe wegen te zoeken. Als het over wonen gaat heeft elk mens natuurlijk recht op een stukje aarde. Ook dit zal in de toekomst anders gaan dan het recht van de sterkste (lees het meeste geld) op de woningmarkt. En het vrij maken van arbeid uit de arbeidsmarkt naar vrije verhoudingen tussen mensen die iets willen met elkaar, betekent ruimte maken voor dat wat jij werklijk te geven hebt aan de samenleving. Wat is jouw ster? Wat is jouw unieke bijdrage? Elkaar daarop aanspreken, maakt ons zichtbaar en zal ons ten diepste vervullen.

Op naar welzijn en bestaansrecht voor iedereen!

Wil je meer achtergrond informatie over dit thema en daar zelf ook concreet aan bijdragen, schrijf je dan in voor de cursus Eigentijds Eigendom van Grond. Op de site staan 2 publicaties die gratis opvraagbaar zijn met meer achtergrond informatie en lees je meer over drievoudig eigenaarschap. En uiteraard bloggen wij veelvuldig over dit thema. Weet je niet precies wat je het beste kunt doen om je hier verder in te verdiepen, schroom niet contact met ons op te nemen!

Damaris & Jac