Eigentijds Eigendom

Als je het eigendom van grond en bedrijf ook vanuit het perspectief van een mens- en Aardewaardige samenleving wilt vormgeven, dan begeleiden we je graag naar een vorm die vrij-gelijk-samen voor je gaat werken.

ondernemer | aandeelhouder | eigenaar | initiatiefnemer | bestuurder

Loop jij misschien rond met (één van) de volgende vragen:

 • Wil je de purpose (de “Ik-Ben”) van jouw initiatief alle ruimte geven om optimaal te bloeien en groeien?
 • Voel je dat er iets niet lekker stroomt binnen je organisatie of met jouw eigen plek, op het gebied van samenwerken? Heb je de indruk dat niet alle potentieel benut lijkt te zijn en wil je onderzoeken hoe dit komt?
 • Sta je voor een herstructurering, i.v.m. een nieuwe investering of omdat je ruimte wil maken voor opvolging?
 • Wil je klanten, leveranciers en andere mogelijk-makers van je bedrijf meer betrekken en onderzoeken hoe je daarvoor de condities kan creëren? 
 • Overweeg je het eigendom te delen met medewerkers, maar loop je vast in het uitdenken hierover?
 • Heb je van het woord steward-ownership gehoord en wil je onderzoeken hoe je een gezonde eigendomsvorm kunt creëren? 
 • Neem je een woon-werk-leef initiatief en zoek je naar eigentijdse vormen van eigendom van grond, gebouwen en bedrijfsactiviteiten?
 • Ben je boer of landeigenaar met een opvolgingsvraagstuk? Voel je aan dat dit het moment is om het land op een nieuwe manier door te geven?
 • Verlang je ernaar de grond of het bedrijf onverkoopbaar maken en vraag je je af hoe dat werkt, welke rol de gemeenschap speelt in je initiatief, bedrijf e.d.?

De vragen rondom eigendom van het land of van een bedrijf zijn actueler dan ooit. En ze vragen om radicaal omdenken. Zowel van binnen – het bepalen van nieuwe uitgangspunten – als van buiten -het zoeken naar vormen die daarmee in lijn zijn. We starten vaak met het helder krijgen van de uitgangspunten voor de samenwerking op elk van de zes sleutels (Ik ben, Aarde, Waarde, Relatie, Eigendom en Organisatie) van waaruit een duidelijk uitgangspunten document geschreven kan worden, een Brondocument. Pas dan start de zoektocht naar de goede organisatievorm die daarmee in lijn is. Waarom? Omdat het één niet los te zien is van het ander; zo binnen – zo buiten noemen we dat.

Het drievoudig eigenaarschap
Hoe organiseer je eigendom vanuit vrij-gelijk-samen? Daar heeft Economy Transformers het idee van het drievoudig eigenaarschap voor ontwikkeld. We bewegen daarmee van absoluut eigendomsrecht naar relationeel eigenaarschap. Het eerste wat dan te doen is, is het bepalen van de relaties. Deze vinden we in drie domeinen.

VRIJ
Wie zijn de ondernemers of bewoners, diegenen die op een plek actief worden, de grond bewonen of bewerken of het bedrijf vormgeven? Deze mensen noemen wij de creatief eigenaren, VRIJ. Daartoe hebben we de vorm van het DeelGenootschap ontwikkeld vanuit de vraag: hoe organiseer je nu optimaal als je niet meer hiërarchisch wilt werken.

SAMEN
Wie is de gemeenschap om de creatief eigenaren heen? De buren, het waterschap, de gemeente bijvoorbeeld. Maar ook de klanten. De gemeenschap is als het ware de vruchtgebruiker, de mensen die er belang bij hebben hoe de creatief eigenaren op dat stukje grond actief worden, onder welke voorwaarden. Deze economisch eigenaren gaan meedoen in de uitwisseling en toewijzing van grond en kapitaal. In onze samenleving is dat nieuw. Dit is het perspectief van SAMEN. In afstemming en dialoog met de VRIJE ondernemer.

GELIJK
En dan is er nog het fenomeen dat grond en kapitaal niet thuis horen op de vrije markt waar stijging van grond, huizen en bedrijfseigendom prijzen de pan uitreizen. Zij zijn een gemeengoed en moeten als zodanig beheerd worden, uit de handel en het liefst helemaal uit het geldsysteem (GELIJK). Zodat mensen die actief willen worden in een bedrijf of op een stuk grond zich slechts verbinden met het initiatief en zich niet in- of uit hoeven te kopen. De grond en het bedrijfseigendom komt dan in handen van een zogenaamde trust, een kluis waar zij voor 7 generaties na ons veilig opgeborgen zit ten behoeve van de ondernemers en de gemeenschap.

Inmiddels begeleidt Economy Transformers meerdere projecten naar dit drievoudig eigenaarschapsidee.  

Ben jij een moedige en radicale vernieuwer op zoek naar hoe je jouw verlangen in de goede vorm giet? Vraag dan een gesprek aan waarin we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Voor vrijgemaakte grond werken we samen met Stichting Grond van Bestaan als veilige kluis voor de grond.

Voor het vrij maken van vastgoed/woningen werken we samen met onze aspirant deelgenoot Bartele Kiestra van Vast&voorGoed – Samen onder dak (in aanbouw.)

Voor het in de kluis leggen van het bedrijfseigendom werken we samen met Stichting Sleipnir en richten we ook een eigen kapitaal orgaan op (i.o.). 

Voor het tot in het juridische verankeren van deze nieuwe vormen werken we samen met notarissen en juristen die zijn geschoold in het denken vanuit vrij-gelijk-samen en met ons op onderzoek welke vorm dan voor jou in de praktijk het beste werkt. 

Elk traject bij ons is in afstemming op de vraag en de concrete situatie.

De uitgangspunten:

We werken vanuit de volgende uitgangspunten van waaruit we met elkaar een proces bepalen.(klik op de uitgangspunten voor korte toelichting):

Werken vanuit liefde en vertrouwen is de basis van onze manier van werken maar ligt ook ten grondslag aan ons mensbeeld en de samenleving waar wij aan bouwen. Anders gezegd, een nieuwe economie kan alleen tot stand komen vanuit vertrouwen in de mens. Klanten die ook zo denken, passen goed bij onze manier van werken.

Naast het overdragen van onze ervaringen en inzichten via het hoofd leggen wij de nadruk op ervaringsgericht leren. Wij willen dat inzichten eigen gemaakt kunnen worden door er ervaringen mee op te doen. Daartoe bieden wij oefeningen aan uit onder andere het systemische werken waardoor je in je lijf kan voelen of iets ‘waar’ voor je is of niet. We houden er niet van dat je iets van ons moet aannemen, alles mag je toetsen aan je eigen beleving.

De idee van ‘zo binnen/zo buiten’ vertelt ons dat deze twee altijd in lijn met elkaar gebracht mogen worden om tot een gezond samenleven en -werken te komen. Leven in gescheiden werelden is voor elk mens ongezond. Economy Transformers helpt je inzichtelijk te maken wat jouw ster is en hoe je daar in jouw leven het beste uitdrukking aan kunt geven, van binnen naar buiten. Daarnaast is buiten een spiegel voor je binnenwereld. Wat manifesteert zich buiten je waar je in je binnenwereld van mag en kan leren? 

Voor een bedrijf betekent dit uitgangspunt dat wij ervan uit gaan dat achter elke door jou reeds vormgegeven structuur een meer of minder bewust uitgangspunt ligt. Bij een transformatie maken we helder wat het gewenste uitgangspunt is en helpen we daarna bij het vinden van structuren en vormen rondom eigendom, winstverdeling, besluitvorming e.d. die daarmee in lijn zijn. Deze zoektocht maken we op elk van de zes sleutels. Daarbij zijn alle angsten en belemmeringen die je onderweg tegenkomt een gegeven. De transformatie van het eigendomsvraagstuk vraagt moed.

Vrij, Gelijk & Samen zijn bij alle mensen zowel altijd in meer of mindere mate aanwezige menselijke behoeften als organiserende principes voor een bedrijf of ook voor de samenleving als geheel. Ook hier betrekken wij het zo binnen zo buiten principe op. Hoe wij als mensen zijn, zal op een gezonde manier uitdrukking moeten krijgen in de samenleving. Anders gezegd; als vrij-gelijk-samen in balans zijn en hun gezonde werking kunnen hebben, scheppen we met elkaar een mens- en Aardewaardige samenleving. Afhankelijk van de begeleidingsvraag is het relevant hier iets over toe te lichten, schetsen we een kader van waaruit je een organisatie en samenleving in zijn algemeenheid kunt begrijpen en onderzoeken we hoe de balans in jezelf en jouw/jullie organisatie is. 

De zes sleutels zijn een lens waardoor je naar elke gegeven werkelijkheid kan kijken, van een individu tot de grootst mogelijke samenleving. Iedereen en alles acteert altijd op elk van de zes sleutels tegelijkertijd. Op elk van de sleutels een uitgangspunt formuleren maakt de gemeenschappelijke intentie – de Bron – van je bedrijf heel helder. Daarna wordt het gemakkelijker om een mooie vorm voor je bedrijf te vinden. De zes sleutels zijn Ik ben, Relatie, Eigendom, Waarde, Aarde en Organisatie. Ze vormen een integraal perspectief op de werkelijkheid en vormen een dynamisch geheel. Ze helpen je zicht te krijgen op je bedrijf en knelpunten en kansen voor ontwikkeling worden zichtbaar door de incongruenties die erin zitten.

Het proces:

De terugkerende proceselementen bij een begeleidingstraject zijn:

 1. Intake en kennismaking (gratis, 1 tot 1,5 uur)
 2. Helderheid scheppen over de intentie, waar wil je uiteindelijk uitkomen? In deze fase zit een deel kennisoverdracht en een deel ervaringsoefeningen zodat het commitment aan de transformatie gemaakt kan worden. Deze fase kan eindigen in een go / no go omdat dan helder is geworden of je het proces echt wilt aangaan. Een training bij ons volgen is een goed alternatief voor deze fase.
 3. Onderzoek huidige – en gewenste situatie
 4. Praktische uitwerking tot in de vorm
 5. Integratie en evaluatie

Een in-company traject vormen we samen op basis van het intakegesprek en de concrete vraag die ons gesteld wordt.

De ideale vraag aan ons komt van:

 • Mensen die het mandaat hebben over het vraagstuk en zelf een grote betrokkenheid hebben bij de transformatie, hoe onbekend en spannend het traject ook is. Mensen die eigenaarschap nemen,
 • Mensen die bereid zijn op zichzelf te reflecteren
 • Mensen die bereid zijn te werken aan en vanuit vertrouwen
 • Initiatiefnemers die vastlopen in hun initiatief en behoefte hebben aan reflectie op hun rol en de fase waarin zij zitten. 

Praktische zaken

Vereffening komt altijd tot stand in afstemming met elkaar. We willen graag bereikbaar zijn voor de verbindende voorhoede van ondernemende mensen. We werken daarom met een minimum (€ 50,–/uur) en een maximumprijs (€ 250,–/uur).

Het proces dat we met elkaar aangaan vindt vaak in verschillende fases plaats. Per fase is een moment van reflectie en opnieuw verbinden zodat we met elkaar blijven werken vanuit verbinding en vertrouwen.

De begeleiders

Damaris Matthijsen

De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die het menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken.

Jennifer Benson

Ik wil de ziel van een onderneming zichtbaar maken en belichamen in gezonde werkvormen.