Inleiding

Bij Economy Transformers staat de kwaliteit van de verleende diensten, cursussen en trainingen hoog in het vaandel. Een van de middelen om de kwaliteit te verbeteren, is het zorgvuldig en aandachtig omgaan met klachten van clienten en deelnemers aan de opleiding, trainingen, cursussen en workshops.

Soorten klachten

Economy Transformers onderscheidt twee soorten klachten:

A. een klacht die betrekking heeft op de inhoudelijke kant van enige dienst, opleiding, cursus of training en

B. een klacht over de organisatorische, facilitaire, logistieke of administratieve aspecten.

De indiening van een klacht

Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij Henry Mentink die als zodanig toeziet op de zorgvuldige toepassing van deze klachtenregeling. De klacht kan worden gericht aan het adres: Waalbandijk 8, 4064 CB te Varik en/of per mail toegestuurd worden aan het adres: henry@veerhuis.nl.

De klacht bevat naast een inhoudelijke onderbouwing of toelichting ervan ten minste ook de naam, het adres, de woonplaats en een telefoonnummer van de indiener. Indien de klacht betrekking heeft op de soort als bedoeld onder 2A bevat de brief ook de naam van een docent, trainer of leraar op wie de klacht eventueel betrekking heeft.

Indiener ontvangt binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst en uitleg over de wijze waarop de klacht zal worden behandeld.

De behandeling van de klacht

a. ontvankelijkheid

De klacht is ontvankelijk als deze ten minste de gegevens bevat als bedoeld in bovenstaand artikel en is ingediend binnen twaalf maanden nadat de gebeurtenis waarover wordt geklaagd zich (ten laatste) heeft voorgedaan, mochten gegevens ontbreken, dan stelt Henry Mentink klager in de gelegenheid die gegevens alsnog binnen twee weken aan te leveren, worden de gegevens niet binnen die termijn ontvangen, dan wordt de klacht geacht niet ontvankelijk te zijn.

b. wie behandelt de klacht (niet)?

Door Henry Mentink voornoemd of een door hem ter zake aangewezen plaatsvervanger zal de klacht inhoudelijk afhandelen.

c. de wijze waarop de klacht wordt behandeld

klager wordt door de behandelaar desgewenst persoonlijk gehoord alvorens zich een beeld van de klacht te vormen: indien mogelijk doet de behandelaar een voorstel tot afhandeling aan klager en een eventuele persoon die in de klacht is betrokken; daarna neemt de behandelaar een besluit over afdoening van de klacht

d. uitspraak

binnen zes weken na ontvangst van de klacht ontvangt klager bericht van de wijze waarop de klacht zal worden afgedaan

e. vertrouwelijkheid en discretie

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Met de gegevens omtrent de klacht, de behandeling en de afdoening ervan wordt respectvol om gegaan; eventuele beschadiging van actoren in het klachtproces wordt aandachtzaam vermeden

Registratie & archivering

De klacht en de wijze van afdoening wordt door Henry Mentink na afronding van het klachtproces geregistreerd en gearchiveerd. De inhoudelijke archiefstukken worden drie jaar lang bewaard en daarna vernietigd.

Beroep

Indien een klacht niet tot tevredenheid van klager en/of een beklaagde kan worden afgedaan, kan in beroep worden gegaan bij Frank Roelen van Buro Pontifex. Het oordeel van Frank Roelen is voor Economy Transformers bindend, eventuele consequenties worden door Economy Transformers snel afgehandeld. Als ook dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, beslist een rechter over afdoening van de klacht