Klachtenregeling

 1. Inleiding
  Bij Economy Transformers Academy, school voor samenlevingskunst (verder: ET-A) staat kwaliteit van de verleende diensten zeer hoog in het vaandel. Een van de middelen om die kwaliteit verder te verbeteren is het zeer zorgvuldig en aandachtig omgaan met eventuele klachten van deelnemers aan de opleidingen, cursussen en workshop, die de school verzorgt.
  ET-A is onderdeel van het Doe- en Kenniscentrum Het Veerhuis te Varik, dat vorm krijgt in een zogenoemd DeelGenootschap. Beheersmatig, facilitair en administratief wordt het DeelGenootschap ondersteund door een speciaal daarvoor aangewezen stichting, de Stichting UNO Foundation, verder: de stichting.
 2. Soorten klachten
  ET-A onderscheidt twee soorten klachten:
  A. een klacht die betrekking heeft op de inhoudelijke kant van enige dienst van de school en
  B. een klacht over de organisatorische, facilitaire, logistieke of administratieve aspecten van de
  dienstverlening
 3. De indiening van een klacht
  Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van Stichting UNO Foundation, Henry Mentink die als zodanig toeziet op de zorgvuldige toepassing van deze klachten- regeling. De klacht kan worden gericht aan het adres Waalbandijk 8 4064CB Varik en per mail toegestuurd aan het adres: henry@veerhuis.nl.
  De klacht bevat naast een inhoudelijke onderbouwing of toelichting ervan ten minste ook de naam, het adres, de woonplaats en een telefoonnummer van de klager. Indien de klacht betrekking heeft op de soort als bedoeld onder 2A bevat de klachtbrief ook de naam van een docent, trainer of leraar op wie de klacht eventueel betrekking heeft.
  Klager ontvangt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst en uitleg over de wijze waarop de klacht zal worden behandeld.
 4. De behandeling van de klacht
  a. ontvankelijkheid
  de klacht is ontvankelijk als deze ten minste de gegevens bevat als bedoeld in artikel 3 en is ingediend binnen 12 maanden nadat de gebeurtenis waarover wordt geklaagd zich (ten laatste) heeft voorgedaan; mochten gegevens ontbreken, dan stelt de stichting klager in de gelegenheid die gegevens alsnog binnen 2 weken aan te leveren; worden de gegevens niet binnen die termijn ontvangen, dan wordt de klacht geacht niet ontvankelijk te zijn
  b. wie behandelt de klacht (niet)?
  door Henry Mentink voornoemd of een door hem ter zake aangewezen plaatsvervanger wordt een deelgenoot van Het Veerhuis aangewezen, die de klacht inhoudelijk zal afhandelen; een deelgenoot die zelf deel uitmaakt van een klacht wordt niet als behandelaar van de klacht aangewezen

c. de wijze waarop de klacht wordt behandeld
klager wordt door de behandelaar desgewenst persoonlijk gehoord alvorens zich een beeld van de klacht te vormen; indien mogelijk doet de behandelaar een voorstel tot afhandeling aan klager en een eventuele persoon die in de klacht is betrokken; daarna neemt de behandelaar een besluit over afdoening van de klacht
d. uitspraak
binnen 6 weken na ontvangst van de klacht ontvangt klager bericht van de wijze waarop de
klacht zal worden afgedaan
e. discretie
met gegevens omtrent de klacht, de behandeling en de afdoening ervan wordt respectvol om gegaan; eventuele beschadiging van actoren in het klachtproces wordt aandachtzaam vermeden

 1. Registratie & archivering
  De klacht en de wijze van afdoening wordt door de stichting na afsluiting van het klachtproces geregistreerd en gearchiveerd. De inhoudelijke archiefstukken worden 3 jaar lang bewaard en daarna binnen één jaar vernietigd.
 2. Bemiddeling
  Indien een klacht niet tot tevredenheid van klager en/of een beklaagde kan worden afgedaan, geeft een andere deelgenoot dan de eerdere behandelaar een second opinion c.q. doet deze een poging tot bemiddeling; als dit niet tot het gewenste resultaat leidt beslist (de basiskring van) het DeelGenootschap over afdoening van de klacht.