Over Ons

Over ons gaat ook over jou. Want we maken allemaal deel uit van één wereldwijde economie. Het doet er toe hoe we denken en doen, wat we hoe produceren, distribueren en consumeren. Dat bepaalt immers hoe we die ene economie verder ontwikkelen, ten goede of ten kwade. Onze bron is vrij, gelijk & samen, drie behoeftes die ieder mens heeft, die tegelijkertijd als organiserende principes onze samenleving vormen.

Als individuen willen we onszelf zijn, onze eigen weg kunnen bepalen, onze eigen levens-, leer- en werkdoelen stellen en zelf alleen of samen met anderen streven naar de vervulling ervan. Daarom is het nodig dat we in onze samenleving ruimte creëren voor de afzonderlijke mensen om zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Niet alleen vrijheid van meningsuiting en religie, maar ook vrijheid van onderwijs, (gezondheids)zorg, therapiekeuze, wetenschap en kunst.

Als het gaat om het regelen van de onderlinge betrekkingen, hoe we elkaar tegemoet treden en met elkaar omgaan, dan gaat het om gelijk. Ongeacht oorsprong, levensovertuiging, sekse, geaardheid of huidskleur. Iedereen verdient het om gehoord en gezien te worden. Alle mensen hebben een stem. Gelijk is het uitgangspunt. En als we afspraken maken, dan gelden die voor iedereen in gelijke mate, shared agreements.

We leven samen op één hele Aarde en hebben allemaal onze materiële behoeften. Iedereen levert op zijn of haar manier een bijdrage aan die ene maatschappelijke koek. Waarom die koek dan niet eerlijk onder elkaar verdelen? Zodat niemand onzeker hoeft te zijn over zijn of haar fysieke bestaan. Hoe meer we onze capaciteiten ontplooien en in dienst stellen van het geheel en erop vertrouwen dat het geheel voor ons zal zorgen, hoe welvarender het geheel zal zijn.

Broedplaats voor een nieuwe economie

Economy Transformers is een ruimte waarin mensen zich kunnen ontwikkelen tot omvormers van de economie. Of eigenlijk, we zijn allemaal al economie omvormers, simpelweg omdat we allemaal onderdeel uitmaken van die ene wereldwijde economie. Economy Transformers verzorgt een basisopleiding en verschillende cursussen en trainingen. Economy Transformers begeleidt mensen en hun initiatieven en ondernemingen. Iedere keer weer creëert Economy Transformers een veilige ruimte waarin mensen zich naar binnen kunnen keren, om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en willen, om zichzelf vervolgens naar buiten toe ondernemend tot bloei te brengen. Zo dat de samenleving als geheel Mens- en Aardewaardiger wordt.

6 sleutels

Binnenkant: wat zijn de motieven en drijfveren die ons handelen bepalen, op grond waarvan we als bedrijf of mens ingrijpen in de maatschappelijke realiteit? Wat is onze impuls? Weten we wat we willen bijdragen? Op welk vraagstuk zijn wij een antwoord? Durven we onze plek in te nemen? Durf je te vertrouwen op je eigen denken en waarnemen, en op je zelfscheppende creatieve vermogen? Kunnen we leven en werken vanuit onze ziel en onze intuïtie? 

Buitenkant: het benoemen wie je voor de wereld bent. Niet als concreet product, maar als identiteit. Ik ben schoenmaker en maak duurzaam en gezond schoeisel.

Binnenkant: zicht krijgen op de eigen capaciteiten en behoeften van jezelf en de ander als grondslag voor het creëren van waarde. Welke capaciteiten wil jij of jouw organisatie inbrengen en vergroten? Welke behoefte heb jij binnen de organisatie zodat je goed kunt functioneren en welke behoeften heeft de organisatie? In welke behoeften voorzie je? De balans tussen geven en nemen moet kloppen. 

Buitenkant: de Ik ben omgezet in producten en/of diensten. De sleutel Waarde gaat niet over morele normen en waarden, het zijn de concrete producten en/of diensten die we creëren en voorzien in reële behoeften van anderen. Hoe komt de prijs tot stand en hoe ziet de verdeling van de winst eruit? Komt wederkerigheid en samenwerking in de keten tot uitdrukking? Wat vinden we überhaupt van waarde? Hoe ziet de waardeketen eruit? Hoe wordt geld ingezet? Hoe worden (investerings)risico’s gedragen door de gemeenschap? Op deze sleutel vind je de verlies- en winstrekening terug.

Binnenkant: eigenaarschap nemen over je ervaringen en inzichten. Hoe zelfsturend ben je daarin? Lukt het je je ervaringen tot inzicht te maken of slaan ze je uit het lood? Welke ervaringen en inzichten streef je na, welke consequenties verbind je aan je inzichten? Put je zekerheid uit de ervaringen en inzichten die je hebt?

Buitenkant: wat heb je aan productiemiddelen nodig om de waarde te creëren die je wilt creëren? Hoe worden de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal gebruikt, beheerd, uitgewisseld en toegewezen? Waar ligt het conceptueel-creatieve, juridische en economische eigenaarschap? Welke inspanning gaat daarmee gepaard en welke relatie is er tussen inspanning en vermogen? Welke(schijn)veiligheid creëert het eigendom voor alle betrokkenen? Wat erven we en wat geven we door? Wat is genoeg? Hoe bewegen we van eigendom naar eigenaarschap?

Binnenkant: hoe verhouden we ons tot zeggenschap, macht en controle? In hoeverre durven we mensen echt zeggenschap toe te kennen of houden we de touwtjes toch liever zelf in handen? Kunnen we werkelijk gelijkwaardigheid toelaten? 

Buitenkant: hoe verbinden en organiseren we ons en welke afspraken maken we met elkaar? Het vraagt om helderheid over en inzicht in de plek die je inneemt, welke taken en verantwoordelijkheden. Hoe neem je besluiten? Wie heeft welke (in)formele macht? Wordt de macht gerouleerd of is ze voorbehouden aan enkelen? Hoe ontwikkelt macht zich? Hoe wordt deze macht gebruikt of mogelijk misbruikt? En ook: hoe wordt macht weer afgenomen? Wat betekent (natuurlijk) leiderschap? Voor wie organiseer je wel of juist niet? Hoe zit het met toelating tot de organisatie, het verbinden en verbreken van de samenwerking? Is er sprake van uitsluiting op welke manier dan ook? Welk aannamebeleid kent de organisatie? Wie heeft een stem, wie niet?

Binnenkant: als mens zijn we verbonden met alles en iedereen om ons heen en zijn we totaal afhankelijk van elkaar. Welke relatie ga jij aan met jezelf, met anderen, met het leven en de natuur? Welke kwaliteiten hebben deze relaties, ga je ze aan vanuit vertrouwen en liefde? Laat je jezelf zien in de wereld en ben je daar authentiek en congruent in? 

Buitenkant: aan de ander vertel je je verhaal, welk verhaal? Voed je met je verhaal angst, of versterk je het vertrouwen in mensen en in de wereld? Met wie onderhoud je wel of juist geen relaties en klopt dat? Hoe heb je georganiseerd dat je kunt luisteren naar je relaties? Laat je je spiegelen door anderen van buiten, en welke stem krijgt de natuur? Is jouw basis van communiceren open en eerlijk? Sta je in dialoog met de omgeving? Durf je jouw dienst of product af te stemmen op de behoefte van de ander? Hoe ben je verbonden met de gemeenschappelijke intentie? Hoe verzorg je de relatie, hoe eer je elkaars werk, hoe geef je elkaar feedback en hoe ga je om met conflicten?

Binnenkant: deze sleutel geeft zicht op de manier waarop we ons tot de Aarde verhouden, de basis van ons fysieke bestaan. De Aarde toont ons de werkelijkheid en de consequenties van onze activiteiten. Welke omgang hebben we met de realiteit? Durven we op Aarde te komen en ruimte in te nemen met onze Ik ben? Als onze verlangens en dromen groot zijn, hoe gaan we deze dan verwerkelijken in een weerbarstige realiteit? Durven we ons over te geven aan de Aardse processen en deze te accepteren en lief te hebben? 

Buitenkant: wat is er nu beschikbaar? Wat is het sociale organisme (ecosysteem) waarin de organisatie zich bevindt? De Aarde leert ons als organisme over wetmatigheden voor gezond samenwerken. Hoe kunnen we de natuurwetten eren en honoreren in onze samenwerking? Cyclische processen zoals het leven-dood-leven-principe, geboorte- en stervensprocessen, natuurlijke groei en de natuurlijke maat. Hoe groot kan jouw bedrijf zijn en hoe snel kan het groeien wil het nog een menselijke maat hebben? Het belang van diversiteit en duurzame omgang met de Aarde. En ook: wat is je eigen gronding? Hoe ben je als organisatie geaard in het sociale organisme (ecosysteem) waarin je je bevindt?

Pieter Hessel

Met alle liefde wil ik een bijdrage leveren aan de gemeenschap rondom Economy Transformers. Met elkaar het vrij – gelijk – samen tot uiting brengen

Damaris Matthijsen

De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die het menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het DeelGenootschap, een goede manier om horizontaal te organiseren. Maar ook de zes sleutels zijn een goed voorbeeld hiervan.

Jennifer Benson

Ik wil de ziel van een onderneming zichtbaar maken en belichamen in gezonde werkvormen, zodat het wezen optimaal tot uitdrukking kan komen.

Jac Hielema

Ooit studeerde ik Tropische Cultuurtechniek in Wageningen, want ik wilde ontwikkelingswerker worden. Dat ben ik eigenlijk ook geworden, ik help mensen de verdere ontwikkeling van hun leven in eigen handen te nemen. Een menswaardige samenleving kan immers ‘alleen maar’ worden gevormd door mensen die dat zelf willen.

Onze partners