Over Ons

"Ik ben niet gek, ik ben een Economy Transformer!" - Ginny Mulder

Broedplaats voor een nieuwe economie

Economy Transformers is een ruimte waarin mensen zich kunnen ontwikkelen tot omvormers van de economie en samenleving. Of eigenlijk, we zijn allemaal al economie omvormers, simpelweg omdat we allemaal onderdeel uitmaken van die ene wereldwijde economie. Economy Transformers verzorgt basis programma’s en verschillende vervolgtrainingen en dagen. Economy Transformers begeleidt mensen en hun initiatieven en ondernemingen individueel en in company. Iedere keer weer creëert Economy Transformers een veilige ruimte waarin mensen zich naar binnen kunnen keren, om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en willen, om zichzelf vervolgens naar buiten toe ondernemend tot bloei te brengen. Zo dat de samenleving als geheel Mens- en Aardewaardiger wordt.

vrij

Als individuen willen we onszelf zijn, onze eigen weg kunnen bepalen, onze eigen levens-, leer- en werkdoelen stellen en zelf alleen of samen met anderen streven naar de vervulling ervan. Daarom is het nodig dat we in onze samenleving ruimte creëren voor de afzonderlijke mensen om zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Daarvoor hebben we naast vrijheid van meningsuiting en religie, juist ook vrijheid van onderwijs, (gezondheids)zorg, therapiekeuze, wetenschap en kunst nodig

gelijk

Als het gaat om het regelen van de onderlinge betrekkingen, hoe we elkaar tegemoet treden en met elkaar omgaan, elkaar vrij laten maar ook zorgen voor elkaar, dan gaat het om Gelijk. Ongeacht oorsprong, levensovertuiging, sekse, geaardheid of huidskleur. Iedereen verdient het om gehoord en gezien te worden. Alle mensen hebben een stem. Gelijk is het uitgangspunt. En als we afspraken maken, dan gelden die voor iedereen in gelijke mate, shared agreements.

samen

We leven samen op één hele Aarde en hebben allemaal onze materiële behoeften. Iedereen levert op zijn of haar manier een bijdrage aan die ene maatschappelijke koek. Waarom die koek dan niet eerlijk onder elkaar verdelen? Zodat niemand onzeker hoeft te zijn over zijn of haar fysieke bestaan. Hoe meer we onze capaciteiten ontplooien en in dienst stellen van het geheel en erop vertrouwen dat het geheel voor ons zal zorgen, hoe welvarender het geheel zal zijn.

Economy Transformers

brondocument en kompas

Uitgangspunt: Economy Transformers draagt bij aan en staat voor de vrij-gelijk-samenleving. Wij begrijpen de mens in relatie tot de werkelijkheid als één geheel van lichaam, ziel en geest als grondslag voor een samenleving waarin de productiemiddelen grond (lichaam), arbeid (ziel) en kapitaal (geest) in goed onderling overleg als gemeengoed worden uitgewisseld en toegewezen. Wij hebben het diepe vertrouwen dat wij mensen liefdevolle scheppende wezens zijn die vanuit de verbinding met het geheel een belangrijke bijdrage leveren aan dit geheel.

Vorm: we zijn een school en begeleiden ondernemers en initiatiefnemers van jong en oud binnen en buiten de school bij al hun transformatie vragen op weg naar de vrij-gelijk-samenleving waarbij we de eigendomsverhoudingen van grond arbeid en kapitaal vernieuwen. Wij bieden een transformatieruimte aan voor radicale vernieuwers van economie en samenleving. We dragen begrippen en oefeningen aan om onszelf in de werkelijkheid te leren begrijpen en daar omvormend in werkzaam te worden. Een ruimte waar we elkaar bekrachtigen in onze ervaringen, blijven leren met elkaar, experimenteren en doen.

Uitgangspunt: we vertrouwen in onze eigen waardescheppende kracht en dat we daarmee voorzien in behoeften van anderen. Producten en prijzen komen tot stand vanuit de afstemming met onszelf, onze behoeften en degene die onze diensten afnemen. We creëren diensten die we zelf willen brengen en waar we de capaciteit voor hebben, zolang als daar behoefte aan is en deze vereffend kunnen en willen worden. We willen een (financieel) gezonde organisatie zijn voor onszelf en onze klanten en blijven zoeken naar een gezonde balans tussen geven en ontvangen. Dat betekent ook dat we geen leningen aangaan die onze ‘Ik ben’ in de weg komt te staan. Financiële risico’s en overwinsten willen we delen met de gemeenschap om ons heen.

Vorm: we creëren een ruimte waarin mensen zichzelf kunnen vinden om vanuit zichzelf omvormend werkzaam te worden in de wereld.
De waardes die we bij schrijven creëren zijn:
1) delen van onze inzichten en aanwezig zijn in het publieke debat middels de nieuwsbrief, blogs, podcasts, lezingen, webinars, social media e.d.
2) opleidingen, trainingen, losse dagen e.d.
3) begeleiding; in company begeleidingstrajecten, één op één coaching
4) (on- en offline) Brongemeenschap om verbinding tussen deelnemers mogelijk te maken
5) onderdeel uitmaken van de beweging van Economy Transformers op weg naar een vrij gelijk samenleving
6) kapitaalfonds i.o. voor ondernemers in het rechtsboven kwadrant.
7) bruggenbouwersteam ter ondersteuning van de ondernemers

Uitgangspunt: wij nemen als deelgenoten de verantwoordelijkheid over onze eigen inzichten en ervaringen en streven daarnaar te handelen. Zo blijven we zelf sturend en actief in onze eigen ontwikkeling die bijdraagt aan een nieuwe wereld.
Grond, arbeid en kapitaal zijn van zichzelf en zullen nooit verhandelbaar zijn op de markt. Wij omarmen het drievoudig eigenaarschapsidee.

Vorm: wij zijn creator van gedachte-inhouden en concepten die we graag delen binnen een Creative Common Relation. We nodigen iedereen uit vrij gebruik te maken van alles wat wij creëren met respect voor de Bron van herkomst. Als je gebruik maakt van onze diensten, nodigen we je uit in verbinding met ons te komen. Bron(h)erkenning en vormen van vereffening hoort bij een gezonde relatie. Dit betekent ook dat deelgenoten geen eigendom kunnen claimen op de binnen Economy Transformers ontwikkelde diensten en producten. Het bedrijf dat we bouwen is van zichzelf, er zal nooit een overnameprijs voor betaald worden. We willen mensen niet in loondienst, we willen ons altijd als gelijkwaardig samenwerkende partners tot elkaar verhouden

 

Uitgangspunt: we organiseren vanuit vrij-gelijk-samen en doen recht aan het vrije individu dat gelijke toegang heeft tot onze Bron en met elkaar zorgen we voor ieders welbevinden binnen de organisatie. We werken met elkaar op basis van ieders  kracht, passie, verbinding met en inspiratie uit de Bron. Deelgenoten beschrijven hun eigen plek en rol in de organisatie. Besluitvorming stimuleert het eigen initiatief en de gemeenschapsvorming en is gebaseerd op vertrouwen.

Vorm: we zijn georganiseerd als DeelGenootschap. Nu hebben we nog als brug dat we allemaal zzp-ers zijn. Op termijn zullen we een cv worden met een stille vennoot die ons bedrijf van zichzelf maakt. We hebben een Brondocument dat onze gemeenschappelijke intentie beschrijft waarop iedereen mag aanhaken die dat wil.  Alle deelgenoten zijn voor elkaar mentor, iedereen heeft minstens één mentor. We werken met rollen en taken. We werken met initiatief en raadpleging als manier om tot besluiten te komen. Iedereen is vrij haar eigen ding in te voegen, maar houdt zich aan het bijwonen van Brondagen en raadpleging bij het nemen van een initiatief. We zien elkaar en maken elkaar groter. Eerlijke feedback is nodig en een directe omgang met weerstand. Als deelgenoot zoek je naar de voor jou beste rol en plek in het DeelGenootschap. In de basis ben je daar zelf voor verantwoordelijk.

Uitgangspunt: we zijn ons bewust van het belang van relaties en verzorgen deze naar beste kunnen. Relaties gaan we open en vanuit vertrouwen met elkaar aan, erop vertrouwend dat er voor iedereen een unieke plek is in het geheel. We staan voor een nieuw verhaal, willen daarin open en transparant zijn over onze bedoeling en motief en zoeken naar nieuwe woorden die uitdrukking geven aan die nieuwe wereld zonder de ander daarin te verliezen. We zijn er voor alle mensen die de moed hebben een game changer te zijn, in een bestaande context of met eigen plannen. We creëren en werken samen met mensen die aansluiten op onze Bron van vrij-gelijk-samen. Zo bouwen we vanuit liefde mee aan een mooie nieuwe samenleving.

Vorm: we manifesteren van binnenuit en voeden daarmee het maatschappelijke gesprek door onze website, blogs en podcasts, webinars, artikelen, boeken, lezingen e.d. Wij gaan vanuit vertrouwen verbindingen aan met iedereen die binnen een bestaande context, met een eigen bedrijf, of als individu in leven en werk de transformatie op gang wil brengen naar een vrij-gelijk-samenleving en gaan geen strijd aan met hen die dit niet willen. We werken met verschillende kringen van betrokkenheid. Nieuwe deelgenoten zijn eerst een periode aspirant deelgenoot voordat zij hun verbinding met een ritueel en een verbintenis bekrachtigen. We verzorgen een on- en offline gemeenschap van Brongenoten zodat mensen die onze trainingen hebben gevolgd ook elkaar goed kunnen vinden, bekrachtigen en versterken.

Uitgangspunt: we omarmen diversiteit, denken na over de voor ons passende maat en groeien op basis van onze eigen capaciteiten, beschikbare middelen en energie. We blijven dicht bij onze eigen impuls en zijn bereid de werkelijkheid te zien zoals zij is. We willen de tijd en de processen die soms nodig zijn respecteren en laten ons zo min mogelijk leiden door druk van buitenaf. We eren de processen van leven- dood-leven om te zien wat rijp is voor afsterving, composteren en oogsten om ruimte te maken voor het nieuwe. We zorgen voor de Aarde door na te denken wat we kopen, bij wie en hoe we met onze energie en mobiliteit omgaan.

Vorm: we zijn een DeelGenootschap met vier deelgenoten. We ontwikkelen een moderne full service school voor ondernemers en groeien daarin organisch van de ene naar de andere situatie, vanuit onszelf en met de mensen om ons heen. We verzorgen een twee-wekelijkse nieuwsbrief, de podcasts Broedplaats, geven lezingen, ontmoetingen onder de naam: Economy Transformers komt naar je toe!, en verzorgen losse korte of langer durende samenwerkingsverbanden zoals Festival Eigendom Anders met de Iona Stichting. Het ecosysteem waarin wij ons bewegen is open voor de boodschappen van Economy Transformers waardoor we ons ingebed voelen en gedragen voelen. Samenwerkingsverbanden komen tot stand juist rondom de essentiële transformatie vraagstukken zoals grond en kapitaal neutralisatie.

Team van Bruggenbouwers i.o.

Zodra je in Nederland voor de wet een onderneming vorm geeft, heb je een brug nodig naar de bestaande juridische werkelijkheid. Om onze ondernemers daarbij goed ter zijde te staan, bouwt Economy Transformers aan een team van specialisten om haar heen die bekend zijn met onder meer de vrij-gelijk-samenleving, de zes sleutels, het drievoudig eigenaarschap van grond, arbeid en kapitaal en het hebben van een Brondocument.

In dit team zitten financieel adviseurs, juristen, advocaten, fiscalisten en rentmeesters die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar nieuwe vormen in het bestaande juridische systeem die in lijn zijn met de uitgangspunten van de ondernemer. 

We beogen een zo landelijk mogelijk netwerk op te bouwen.

Wil jij ook een bruggenbouwer zijn binnen dit team? Volg dan de verkorte training Samenlevenskunst ter introductie op het gedachtegoed van Economy Transformers.

Ben jij als ondernemer op zoek naar een van onze specialisten? Binnenkort is duidelijk hoe jullie elkaar kunnen vinden online.

Economy Transformers

Kaptiaalorgaan i.o.

Dit kapitaalorgaan i.o. heeft twee belangrijke doelen.

  1. Ondernemers die bij ons van school komen en hun onderneming vrij-gelijk-samen inrichten, hebben met hun plan vaak ook een startkapitaal nodig. Met dit kapitaalorgaan beogen we daarin te kunnen voorzien op een geheel nieuwe wijze. Onder nieuwe voorwaarden.
  2. Ook zal dit orgaan het vehicle zijn waarmee je als ondernemer je bedrijf van zichzelf kunt maken. Zodat het niet meer verkocht kan worden en daarmee geen financiele waarde in zichzelf heeft.

We werken nauw samen met Squarewise en Bord & Stift voor de oprichting van dit kapitaalorgaan.

Pieter Hessel

“Met alle liefde creëer ik een fysieke en digitale plek voor de brongenoten van Economy Transformers. Om met elkaar de kunst van het samenleven te onderzoeken en er mee te experimenteren.”

Meer…

Damaris Matthijsen

“De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die het menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het DeelGenootschap, een goede manier om horizontaal te organiseren.”

Meer…

Jennifer Benson

“Ik wil de ziel van een onderneming zichtbaar maken en belichamen in gezonde werkvormen, zodat het wezen optimaal tot uitdrukking kan komen.”

Meer…

Jac Hielema

“Ooit studeerde ik Tropische Cultuurtechniek in Wageningen, want ik wilde ontwikkelingswerker worden. Dat ben ik eigenlijk ook geworden, ik help mensen de verdere ontwikkeling van hun leven in eigen handen te nemen. Een menswaardige samenleving kan immers ‘alleen maar’ worden gevormd door mensen die dat zelf willen.”

Meer…

Economy Transformers Deelgenoten

Bartele Kiestra

“mijn uitgangspunt is dat er voor iedereen onderdak zou moeten zijn om te leven, te werken en te wonen

Meer…

Onze partners

de Thuishaven