Organiseren en Samenwerken

Wil jij mens- en Aardewaardig met je collega's kunnen samenwerken en zoek je naar een organisatie structuur waarop dat kan? We helpen je graag met onze inzichten vanuit Vrij, Gelijk en Samen, het DeelGenootschap en de zes sleutels.

ondernemer | aandeelhouder | eigenaar | initiatiefnemer | bestuurder

Loop jij misschien rond met (één van) de volgende vragen:

 • Onze besluitvormingsprocessen zijn stroperig en niemand durft meer een initiatief te nemen
 • Ik beleef een te veel aan ‘samen’ en een te weinig aan ‘vrij’ of andersom
 • Hoe gaan wij om met de verdeling van de winst? Hoe bouwen we een eerlijk salarishuis als we horizontaal willen organiseren?
 • Hoe zorg ik voor meer eigenaarschap bij alle medewerkers, uiteindelijk kijkt iedereen toch altijd naar ‘mij’
 • Als er geen directeur meer is, hoe komen besluiten dan tot stand, hoe werkt dat met rollen en taken in plaats van functies? Hoe zorg je dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft?
 • Hoe transformeren we naar een DeelGenootschap zodat wij ons vrij, gelijk en samen voelen?
 • Hoe beschrijven we onze gemeenschappelijke intentie, hebben we die eigenlijk wel?
 • En wat gaat het ons brengen als we deze gaan formuleren?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn bestuur niet het initiatief overneemt?

Als jij ook met jouw bedrijf of initiatief wilt bijdragen aan een mens- en Aardewaardige samenleving dan ga je blij worden met de tools die wij daarvoor aanreiken. Begin wellicht met het lezen van het boek Vrij, Gelijk & Samenleven of luister een paar podcasts om goed te voelen of je in de geest van Vrij, Gelijk en Samen wilt ondernemen. Zo ja, dan begeleiden we je graag. 

Elk traject bij ons is in afstemming op de vraag en de concrete situatie.
Basis ingrediënten voor onze manier van werken:

De uitgangspunten:

We werken vanuit de volgende uitgangspunten van waaruit we met elkaar het proces vormgeven. Elke situatie, elke vraag is anders. (klik op de uitgangspunten voor korte toelichting):

Werken vanuit liefde en vertrouwen is de basis van onze manier van werken maar ligt ook ten grondslag aan ons mensbeeld en de samenleving waar wij aan bouwen. Anders gezegd, een nieuwe economie kan alleen tot stand komen vanuit vertrouwen in de mens. Klanten die ook zo denken, passen goed bij onze manier van werken.

Naast het overdragen van onze ervaringen en inzichten via het hoofd leggen wij de nadruk op ervaringsgericht leren. Wij willen dat inzichten eigen gemaakt kunnen worden door er ervaringen mee op te doen. Daartoe bieden wij oefeningen aan uit onder andere het systemische werken waardoor je in je lijf kan voelen of iets ‘waar’ voor je is of niet. We houden er niet van dat je iets van ons moet aannemen, alles mag je toetsen aan je eigen beleving.

De idee van ‘zo binnen/zo buiten’ vertelt ons dat deze twee altijd in lijn met elkaar gebracht mogen worden om tot een gezond samenleven en -werken te komen. Leven in gescheiden werelden is voor elk mens ongezond. Economy Transformers helpt je inzichtelijk te maken wat jouw ster is en hoe je daar in jouw leven het beste uitdrukking aan kunt geven, van binnen naar buiten. Daarnaast is buiten een spiegel voor je binnenwereld. Wat manifesteert zich buiten je waar je in je binnenwereld van mag en kan leren? 

Voor een bedrijf betekent dit uitgangspunt dat wij ervan uit gaan dat achter elke door jou reeds vormgegeven structuur een meer of minder bewust uitgangspunt ligt. Bij een transformatie maken we helder wat het gewenste uitgangspunt is en helpen we daarna bij het vinden van structuren en vormen rondom eigendom, winstverdeling, besluitvorming e.d. die daarmee in lijn zijn. Deze zoektocht maken we op elk van de zes sleutels. Daarbij zijn alle angsten en belemmeringen die je onderweg tegenkomt een gegeven. De transformatie van het eigendomsvraagstuk vraagt moed.

Vrij, Gelijk & Samen zijn bij alle mensen zowel altijd in meer of mindere mate aanwezige menselijke behoeften als organiserende principes voor een bedrijf of ook voor de samenleving als geheel. Ook hier betrekken wij het zo binnen zo buiten principe op. Hoe wij als mensen zijn, zal op een gezonde manier uitdrukking moeten krijgen in de samenleving. Anders gezegd; als vrij-gelijk-samen in balans zijn en hun gezonde werking kunnen hebben, scheppen we met elkaar een mens- en Aardewaardige samenleving. Afhankelijk van de begeleidingsvraag is het relevant hier iets over toe te lichten, schetsen we een kader van waaruit je een organisatie en samenleving in zijn algemeenheid kunt begrijpen en onderzoeken we hoe de balans in jezelf en jouw/jullie organisatie is.

De zes sleutels zijn een lens waardoor je naar elke gegeven werkelijkheid kan kijken, van een individu tot de grootst mogelijke samenleving. Iedereen en alles acteert altijd op elk van de zes sleutels tegelijkertijd. Op elk van de sleutels een uitgangspunt formuleren maakt de gemeenschappelijke intentie – de Bron – van je bedrijf heel helder. Daarna wordt het gemakkelijker om een mooie vorm voor je bedrijf te vinden. De zes sleutels zijn Ik ben, Relatie, Eigendom, Waarde, Aarde en Organisatie. Ze vormen een integraal perspectief op de werkelijkheid en vormen een dynamisch geheel. Ze helpen je zicht te krijgen op je bedrijf en knelpunten en kansen voor ontwikkeling worden zichtbaar door de incongruenties die erin zitten.

Het proces:

De terugkerende proceselementen bij een begeleidingstraject zijn:

 1. Intake en kennismaking (gratis, 1,5 uur)
 2. Helderheid scheppen over de intentie, waar wil je uiteindelijk uitkomen? In deze fase zit een deel kennisoverdracht en een deel ervaringsoefeningen zodat het commitment aan de transformatie gemaakt kan worden. Deze fase kan eindigen in een go / no go omdat dan helder is of wij bij elkaar passen. Een training bij ons volgen is een goed alternatief voor deze fase.
 3. Onderzoek huidige – en gewenste situatie
 4. Praktische uitwerking tot in de vorm
 5. Integratie en evaluatie

Een in-company traject vormen we samen op basis van het intakegesprek en de concrete vraag die ons gesteld wordt.

De ideale vraag aan ons komt van:

 • Mensen die het mandaat hebben over het vraagstuk en zelf een grote betrokkenheid hebben bij de transformatie, hoe onbekend en spannend het traject ook is. Mensen die eigenaarschap nemen,
 • Mensen die bereid zijn op zichzelf te reflecteren
 • Mensen die bereid zijn te werken aan en vanuit vertrouwen
 • Initiatiefnemers die vastlopen in hun initiatief en behoefte hebben aan reflectie op hun rol en de fase waarin zij zitten. 

Praktische zaken

Vereffening komt altijd tot stand in afstemming met elkaar. We willen graag bereikbaar zijn voor de verbindende voorhoede van ondernemende mensen. We werken daarom met een minimum (€ 50,–/uur) en een maximumprijs (€ 250,–/uur).

Het proces dat we met elkaar aangaan vindt vaak in verschillende fases plaats. Per fase is een moment van reflectie en opnieuw verbinden zodat we met elkaar blijven werken vanuit verbinding en vertrouwen.

Damaris Matthijsen

De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die het menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken.

Jennifer Benson

Ik wil de ziel van een onderneming zichtbaar maken en belichamen in gezonde werkvormen.