Organisatievraagstukken

Als je deze vraagstukken rondom organisatie vanuit het perspectief van een mens- en Aardewaardige samenleving wil vormgeven, dan begeleiden we je graag.

ondernemer | aandeelhouder | eigenaar | initiatiefnemer | bestuurder

Loop jij misschien rond met (één van) de volgende vragen:

 • Onze besluitvormingsprocessen zijn stroperig en niemand durft meer een initiatief te nemen
 • Ik beleef een ‘te veel aan samen’ en een te weinig aan ‘vrij’ of andersom
 • Hoe gaan wij om met de verdeling van de winst? Hoe bouwen we een eerlijk salarishuis als we horizontaal willen organiseren?
 • Hoe zorg ik voor meer eigenaarschap bij alle medewerkers, uiteindelijk kijkt iedereen toch altijd naar ‘mij’
 • Als er geen directeur meer is, hoe komen besluiten dan tot stand, hoe werkt dat met rollen en taken ipv functies? Hoe zorg je dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft?
 • Hoe transformeren we naar een DeelGenootschap zodat wij ons vrij, gelijk en samen voelen?

Als je deze vraagstukken rondom eigenaarschap ook vanuit het perspectief van een mens- en Aardewaardige samenleving wil vormgeven, dan begeleiden we je graag. Daarbij starten we vaak met het helder krijgen van jullie uitgangspunten voor de samenwerking op elk van de zes sleutels (Ik ben, Aarde, Waarde, Relatie, Eigendom en Organisatie) van waaruit een duidelijke Bron geformuleerd kan worden waarna we de zoektocht naar de goede organisatievorm die daarmee in lijn is begeleiden. Waarom? Omdat het één niet los te zien is van het ander; zo binnen – zo buiten noemen we dit.

Elk traject bij ons is in afstemming op de vraag en de concrete situatie.
In zijn algemeenheid is dit onze manier van werken:

De uitgangspunten:

We werken vanuit de volgende uitgangspunten die bepalend zijn voor hoe we een proces inrichten (klik op de uitgangspunten voor korte toelichting):

Werken vanuit liefde en vertrouwen is de basis van onze manier van werken maar ligt ook ten grondslag aan ons mensbeeld en de samenleving waar wij aan bouwen. Anders gezegd, een nieuwe economie kan alleen tot stand komen vanuit vertrouwen in de mens. Klanten die ook zo denken, passen goed bij onze manier van werken.

Naast het overdragen van onze ervaringen en inzichten via het hoofd leggen wij de nadruk op ervaringsgericht leren. Wij willen dat inzichten eigen gemaakt kunnen worden door er ervaringen mee op te doen. Daartoe bieden wij oefeningen aan uit onder andere het systemische werken waardoor je in je lijf kan voelen of iets ‘waar’ voor je is of niet. We houden er niet van dat je iets van ons moet aannemen, alles mag je toetsen aan je eigen beleving.

De idee van ‘zo binnen/zo buiten’ vertelt ons dat deze twee altijd in lijn met elkaar gebracht mogen worden om tot een gezond samenleven en -werken te komen. Leven in gescheiden werelden is voor elk mens ongezond. Economy Transformers helpt je inzichtelijk te maken wat jouw ster is en hoe je daar in jouw leven het beste uitdrukking aan kunt geven, van binnen naar buiten. Daarnaast is buiten een spiegel voor je binnenwereld. Wat manifesteert zich buiten je waar je in je binnenwereld van mag en kan leren?

Wij gaan ervan uit dat ten grondslag aan elke gevormde werkelijkheid een mens- en wereldbeeld ligt, ook wel uitgangspunten genoemd. Welke uitgangspunten zijn voor jou van belang en welke vorm is daar dan in lijn mee als het gaat om het organiseren van het eigendom, de zeggenschap en besluitvorming, de verdeling van de winst enzovoorts. Wij helpen je graag om helderheid te krijgen over je uitgangspunten op elk van de zes sleutels. Om daarna te streven naar een vorm die daarmee in lijn is. Daarbij zijn alle angsten en belemmeringen die je onderweg tegenkomt een gegeven. De transformatie van het eigendomsvraagstuk vraagt moed.

Vrij, Gelijk & Samen zijn bij alle mensen zowel altijd in meer of mindere mate aanwezige menselijke behoeften als organiserende principes voor de samenleving. Ook hier betrekken wij het zo binnen zo buiten principe op. Hoe wij als mensen zijn, zal op een gezonde manier uitdrukking moeten krijgen in de samenleving. Anders gezegd; als vrij-gelijk-samen in balans zijn en hun gezonde werking kunnen hebben, scheppen we met elkaar een mens- en Aardewaardige samenleving. Afhankelijk van de begeleidingsvraag is het relevant hier iets over toe te lichten, schetsen we een kader van waaruit je een organisatie en samenleving in zijn algemeenheid kunt begrijpen en onderzoeken we hoe de balans in jezelf en je organisatie is. 

De zes sleutels zijn een lens waardoor je naar elke gegeven werkelijkheid kan kijken, van  een individu tot de grootst mogelijke samenleving. Iedereen en alles acteert altijd op elk van de zes sleutels tegelijkertijd. Op elk van de sleutels een uitgangspunt formuleren maakt de gemeenschappelijke intentie – de bron – van je bedrijf heel helder. Daarna wordt het gemakkelijker om een mooie vorm voor je bedrijf te vinden. De zes sleutels zijn Ik ben, Relatie, Eigendom, Waarde, Aarde en Organisatie. Ze vormen een integraal perspectief op de werkelijkheid en vormen een dynamisch geheel. Ze helpen je zicht te krijgen op je bedrijf en knelpunten en kansen voor ontwikkeling worden zichtbaar door de incongruenties die erin zitten.

Het proces:

De terugkerende proceselementen bij een begeleidingstraject zijn:

 1. Intake en kennismaking (gratis, 1,5 uur)
 2. Helderheid scheppen over de intentie, waar wil je uiteindelijk uitkomen? In deze fase zit een deel kennisoverdracht en een deel ervaringsoefeningen zodat het commitment aan de transformatie gemaakt kan worden. Deze fase kan eindigen in een go / no go omdat dan helder is of wij bij elkaar passen. Een training bij ons volgen is een goed alternatief voor deze fase.
 3. Onderzoek huidige – en gewenste situatie
 4. Praktische uitwerking tot in de vorm
 5. Integratie en evaluatie

Een in-company traject vormen we samen op basis van het intakegesprek en de concrete vraag die ons gesteld wordt.

De ideale vraag aan ons komt van:

 • Mensen die het mandaat hebben over het vraagstuk en zelf een grote betrokkenheid hebben bij de transformatie, hoe onbekend en spannend het traject ook is. Mensen die eigenaarschap nemen,
 • Mensen die bereid zijn op zichzelf te reflecteren
 • Mensen die bereid zijn te werken aan en vanuit vertrouwen
 • Initiatiefnemers die vastlopen in hun initiatief en behoefte hebben aan reflectie op hun rol en de fase waarin zij zitten. 

Vereffening

Vergoeding komt altijd tot stand in afstemming. We hopen zo bereikbaar te blijven voor mensen die minder te besteden hebben. We werken daarom graag met een minimum (€ 50,–/uur) en een maximumprijs (€ 200,–/uur).

We stellen vaak een traject van meerdere fasen voor waarbij na elke fase besloten kan worden om door te gaan na wederzijdse tevredenheid en vertrouwen. Ons streven daarbij is het om vanuit verbinding en verlangen met elkaar samen te werken. 

De trainers

Damaris Matthijsen

De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die het menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken.

Jennifer Benson

Ik wil de ziel van een onderneming zichtbaar maken en belichamen in gezonde werkvormen.