Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de evenementen georganiseerd door Economy Transformers.

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:


Economy Transformers: Damaris Matthijsen, gevestigd te Almere, Emile Durkheimweg 171, 1349 CE, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 53554124 onder handelsnaam Economy Transformers.


Evenementenovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment van aanmelden door de deelnemer aan een evenement van Economy Transformers. Hierdoor verbindt Economy Transformers zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door Economy Transformers aangeboden evenement.

Deelnemer: De partij met wie Economy Transformers een evenementenovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Economy Transformers. De deelnemer, die een evenement ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)deelnemers, die hij / zij aanmeldt. Bij de aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling. 

De betaling geschiedt voordat het evenement geleverd wordt. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4 Wijzigingen door Economy Transformers. 

Economy Transformers heeft het recht de evenementenovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Economy Transformers zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Economy Transformers aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de deelnemer kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de deelnemer.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Economy Transformers kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Economy Transformers.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid. 

Economy Transformers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens het evenement.
Als het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Economy Transformers. Eventuele schade wordt door Economy Transformers vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Economy Transformers is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de evenement is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/evenementorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Economy Transformers zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Economy Transformers aansprakelijk is voor derving van evenementengenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de evenementensom.

Artikel 6 Verplichtingen van de deelnemer. 

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een evenement daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Economy Transformers van de evenement worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7 Annulering  

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling. 

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Economy Transformers, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Economy Transformers (jac@economytransformers.nl). Je krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van het evenement

Na een half jaar vervalt het recht op persoonlijke feedback op het evenement.