Deze voorwaarden zijn van toepassing op de evenementen georganiseerd door Economy Transformers.

Artikel 1 Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Economy Transformers: Damaris Matthijsen, gevestigd te Almere. Emile Durkheimweg 171, 1340 CE ingeschreven in het Handelsrogister van de Kamer van Koophandel nummer: 53554124 onder handelsnaam Economy Transformers

Evenementenovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment van aanmelden door de deelnemer aan een evenement van Economy Transformers. Hierdoor verbindt Economy Transformers zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door Economy Transformers aangeboden evenement.

Deelnemer: De partij met wie Economy Transformers een evenementenovereenkomst is aangegaan, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Econonly Transformers. De deelnemer die een evenement ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere mede-deelnemers, die hij/zij aanmeldt. Bij de aanmelding door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling

De betaling geschiedt op het moment van inschrijving in het evenement.

Artikel 4 Wijzigingen door Economy Transformers

Economy Transformers heeft het recht de evenementenovereenkomst op te zeggen. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven, behoudt Economy Transformers zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Economy Transformers aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wziging aan de deelnemer kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade kom dan voor rekening van de deelnemer. Indien de oorzaak van de wijziging aan Economy Transformers kan worden toegerekend komt de hen voortvloeiende schade voor rekening van Economy Transformers. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Economy Transformers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de evenementen.

Als het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, dan is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Economy Transformers.

Eventuele schade wordt door Economy Transformers vergoedt, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Economy Transformers is toe te rekenen noch aan de persoon/organisatie van wiens hulp/medewerking bij uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Economy Transformers zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Indian Economy Transformers aansprakelijk is voor derving van het evenementengenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de overeengekomen evenementensom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een evenement daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Economy Transformers van het evenement worden uitgesloten. Alle daaruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7 Annulering

Annulering is mogelijk tot 24 uur voor het begin van het evenement. De deelnemer krijgt dan het evenementengeld terug.

Artikel 8 Klachtenbehandeling

Een geconstateende tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Economy Transformers, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Economy Transformers (damaris@economytransformers). Je krijgt daarop binnen dertig dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.